JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Kungörelsedelgivning

Kungörelsedelgivning innebär att myndigheten beslutar att en handling ska hållas tillgänglig på viss plats och ett meddelande om detta kungörs på föreskrivet sätt.

Kungörelsedelgivning sker genom att ett beslut fattas att handlingen som ska delges ska hållas tillgänglig viss tid hos domstolen eller på annan plats. Ett meddelande om detta och om handlingens huvudsakliga innehåll ska inom tio dagar från beslutet publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och, om det finns skäl till det, i ortstidning. I vissa fall ska beslutet också ges till känna på annat sätt.

Kungörelsedelgivning har skett när två veckor har förflutit från beslutet om kungörelsedelgivning.
Senast ändrad: 2017-01-16