JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Adoption

Den som vill adoptera måste i de flesta fall ansöka hos tingsrätten. Här avgörs om adoptionen är lämplig, om den är till fördel och fyller en funktion för den som ska adopteras. Tingsrättens uppgift är olika beroende på om det är en så kallad nationell adoption eller en internationell adoption.

Det kallas nationell adoption då man adopterar ett barn som redan finns i Sverige. Då krävs alltid tillstånd av en svensk domstol och man måste ansöka hos tingsrätten om detta.

En internationell adoption är när en adoption av en person sker i utlandet. Vissa internationella adoptioner blir gällande i Sverige och andra måste godkännas av tingsrätten.

Vad innebär adoption rent juridiskt?

Adoption i Sverige innebär att den som adopteras ska anses som barn till den eller de som adopterat och inte som barn till sina biologiska föräldrar. De rättsliga banden med de biologiska föräldrarna upphör helt.

Adoptivbarnet ärver och ärvs av adoptivföräldrarna och deras släktingar.

Föräldrabalkens bestämmelser angående vårdnad och underhåll blir tillämpliga. Om en make/maka adopterat den andre makens/makans barn eller adoptivbarn ska barnet anses som makarnas gemensamma barn.

En adoption kan inte upphöra att gälla.

Vem kan adopteras?

Adoption kan ske av såväl barn som vuxna.

Vem eller vilka får adoptera?

Ansökan får göras av svensk medborgare eller av utländsk medborgare med hemvist i Sverige eller av den som fått regeringens tillstånd.

Den som vill adoptera ska ha fyllt 25 år. Det är dock tillräckligt att ha fyllt 18 år, om adoptionen avser eget biologiskt barn, makes barn/adoptivbarn eller om synnerliga skäl föreligger.

Enligt svensk lag får gifta par och ensamstående adoptera. Makar måste adoptera gemensamt, om det inte avser den ena makens adoption av den andre makens barn. Med makar jämställs i detta avseende registrerad partner. Sambor får inte adoptera gemensamt. En ensamstående får inte adoptera gemensamt med någon.

Vilka övriga krav finns för att en adoption ska godkännas?

Domstolen får bara besluta om adoption i de fall adoptionen bedöms som lämplig. Att den ska vara lämplig innebär bland annat att adoptionen ska vara till fördel för barnet. För att en adoption ska ses som lämplig krävs också att den som vill adoptera har uppfostrat barnet, vill uppfostra det eller det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan den som vill adoptera och barnet finns särskild anledning till adoptionen.

Vilka samtycken krävs?

Vid adoption krävs vissa samtycken. Om adoptivbarnet är under 18 år krävs samtycke från den eller de biologiska föräldrar som har vårdnaden om barnet. Enligt huvudregeln får inte heller den som har fyllt tolv år adopteras utan eget samtycke. Om en person ansöker om att adoptera sin makes/makas barn krävs dessutom samtycke från maken/makan.
Senast ändrad: 2017-09-05