JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Boutredningsman

Om arvingarna inte kan komma överens om hur dödsboet ska tas om hand eller om hur bouppteckningen ska se ut kan tingsrätten efter ansökan förordna en boutredningsman.

Boutredningsmannen tar hand om och gör utredningen av dödsboet och upprättar bouppteckningen. En boutredningsman kan också genomföra arvsskiftet och avsluta dödsboet.

Hur gör jag för att ansöka om boutredningsman?

Skicka en skriftlig ansökan till tingsrätten.

Läs nedan om vad som ska framgå av ansökan under rubriken Mer information om boutredningsman.

Till vilken domstol ska jag skicka ansökan?

Ansökan ska skickas till tingsrätten för den ort där den avlidne var folkbokförd den 1 november föregående år.

Om en avliden inte var folkbokförd i Sverige men avled i Sverige ska ansökan skickas till tingsrätten för den ort där dödsfallet skedde.

Om en avliden som var svensk medborgare inte var folkbokförd i Sverige och dödsfallet skedde utomlands/man inte vet var dödsfallet skedde, ska ansökan skickas till tingsrätten för den ort där den avlidne senast var folkbokförd eller faktiskt befann sig. I annat fall ska ansökan skickas till Stockholms tingsrätt.

Ta hjälp av "Sök domstol" för att hitta rätt tingsrätt.

Vad kostar det att ansöka och hur betalar jag?

Ansökningsavgiften är 900 kronor. Använd vår betaltjänst  

Mer information om boutredningsman:


En boutredningsman ska ta hand om och utreda dödsboet samt företräda boet gentemot utomstående så att dödsboet ska kunna avvecklas. Boutredningsmannens uppgifter består i att bereda boet för skifte, dvs. göra de åtgärder som behövs för att tillgångarna i dödsboet ska kunna delas upp mellan arvingarna. Detta innebär bl.a. att boutredningsmannen ska göra bouppteckning, sälja tillgångar om det behövs kontanter för att betala dödsboets skulder och se till att de som har skulder till dödsboet betalar dessa till dödsboet. Om det finns tvister som rör dödsboet ska boutredningsmannen föra dödsboets talan i dessa tvister. Om det finns en efterlevande make, maka, registrerad partner eller sambo till den avlidne ska i vissa fall en bodelning göras innan bouppteckningen. En boutredningsman kan även göra denna bodelning.

När boutredningsmannen berett boet för skifte ska boutredningsmannen meddela dödsbodelägarna detta. Sedan får dödsbodelägarna själva förrätta arvskiftet, dvs. dela upp egendomen mellan sig.

Om delägarna inte kan enas om arvsskiftet har vem som helst av dem rätt begära att boutredningsmannen ska vara skiftesman och göra arvskiftet. Boutredningsmannen ska då göra delningen, dvs. bestämma vad varje arvinge ska få av dödsboets tillgångar. Var och en av delägarna kan dock begära att en annan person utses som skiftesman istället för boutredningsmannen.

När arvsskiftet är gjort ska boutredningsmannen lämna ut egendom till delägarna i enlighet med delningen. Om någon dödsbodelägare inte är nöjd med det arvsskifte som boutredningsmannen/skiftesmannen beslutat om kan denne klandra (klaga på) arvsskiftet inom fyra veckor från det att denne fick del av arvsskifteshandlingen genom att väcka talan mot de andra dödsbodelägarna vid tingsrätten.

Av ansökan om boutredningsman ska framgå:

 • Sökandens/sökandenas namn, personnummer, telefonnummer och adress. Vill du/ni få brev från tingsätten via e-post så ange gärna det och vilken e-postadress du/ni kan nås på.

 • Den avlidnes fullständiga namn, födelsedatum (personnummer), 

  dödsdatum, adress, medborgarskap och dödsort.

 • Om testamente finns eller inte finns.

 • Begäran om att tingsrätten ska besluta att dödsboet ska förvaltas av en boutredningsman.

 • Ansökan ska vara undertecknad av den/de som ansöker om boutredningsman. 

Följande handlingar ska skickas med ansökan:

 • Bouppteckning med bilagor, om sådan har upprättats. Om bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket ska även bevis om registrering lämnas in.

 • Om bouppteckning inte upprättats och registrerats ska trovärdig uppgift om namn, personnummer, adress och i förekommande fall e-postadress till samtliga dödsbodelägare samt i vilken egenskap de är dödsbodelägare ges in. Om en dödsbodelägare är omyndig ska födelsedatum och uppgift om vem som är den omyndiges förmyndare och i förekommande fall god man anges. Uppgift om vilka som är dödsbodelägare ska vara intygad av två trovärdiga personer.

 • Om det finns testamente ska en bestyrkt kopia av testamentet bifogas ansökan. Om det i testamentet utsetts en testamentsexekutor ska även testamentsexekutorns namn och adress anges i ansökan.

 • Lämplighetsintyg för den föreslagne boutredningsmannen, utfärdat av två trovärdiga personer (behövs inte om det är en advokat som föreslås).

 • Dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket.

 • Om den avlidne var utländsk medborgare, medborgarskapsbevis för den avlidne (t.ex. kopia av pass) och dödsattest.

 • Om det finns medgivanden eller fullmakt från övriga dödsbodelägare, skicka med dem.

 

 

 • De som är dödsbodelägare
 • De som genom testamente ärver den avlidne
 • De som den avlidne/dödsboet är skyldig pengar
 • Testamentsexekutor
 • Överförmyndare

När ansökan kommit in till tingsrätten och ansökningsavgiften betalats in påbörjas handläggningen hos tingsrätten. Om det är någon uppgift som saknas kan tingsrätten komma att be dig att komplettera ansökan. Om inte fullmakt eller medgivanden finns från samtliga dödsbodelägare kommer tingsrätten att skriva till dem. Vanligtvis hålls inget sammanträde i ärendet hos tingsrätten innan tingsrätten fattar beslut. När tingsrätten fattat beslut om att boet ska tas om hand av en boutredningsman och utsett en person att vara boutredningsman skickas beslutet till dig per post eller e-post.

Vid ansökan om boutredningsman tas en avgift om 900 kr ut av tingsrätten.

I övrigt har boutredningsmannen rätt att få ersättning för sitt arbete och kostnader av dödsboet. Om tillgångarna i dödsboet inte täcker kostnaderna för boutredningsmannen ska den eller de som ansökt om att boutredningsman betala ersättningen.

Om flera är betalningsskyldiga är betalningsansvaret solidariskt, det vill säga boutredningsmannen kan vända sig till vem som helst av de betalningsskyldiga för att få betalt. Den som betalat hela summan kan sedan vända sig till de andra och kräva att de betalar sin andel.

När en person har avlidit, förvaltas personens egendom (dödsboet) gemensamt av personens arvingar (dödsbodelägarna). Dödsbodelägarna måste alltså i detta skede vara överens om allt som görs med egendomen. Dödsbodelägarna ska göra en boutredning, dvs. gå igenom och göra en skriftlig sammanställning av den avlidnes och, om sådan finns, den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Denna sammanställning kallas bouppteckning.

När bouppteckningen godkänts av dödsbodelägarna ska den ges in för registrering hos Skatteverket. Läs mer om bouppteckning på Skatteverkets webbplats.

I ett testamente kan man utse en person att ha hand om förvaltningen av dödsboet och verkställigheten av testamentet, dvs. man bestämmer att en viss person ska ta hand om dödsboet efter att man avlidit. En sådan person kallas för testamentsexekutor. Efter det att testamentet vunnit laga kraft får testamentsexekutorn istället för dödsbodelägarna, om inte särskild inskränkning gjorts i testamentet, vidta alla åtgärder som är nödvändiga för boets utredning.

Bestyrkt kopia betyder att en kopia har tagits av originalet, och att någon på kopian intygat att kopian överensstämmer med originalet och undertecknat intygandet med namnunderskrift eller signatur.

Om du skickar in ansökan men inte betalar avgiften, kommer domstolen inte att pröva ansökan.

Domstolen kommer inte att ha något betalningskrav mot dig.

 Senast ändrad: 2017-09-05