JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skiftesman

Om det blir oenighet om uppdelningen av tillgångarna i ett dödsbo kan ett tvångsskifte, efter ansökan från dödsbodelägare, förrättas av en av tingsrätten utsedd skiftesman.

Skiftesmannen ska i första hand försöka ena dödsbodelägarna och få till stånd en frivillig överenskommelse. Om det inte går att nå en frivillig överenskommelse ska skiftesmannen genomföra ett s.k. tvångsskifte dvs. skiftesmannen ska besluta hur egendomen ska delas upp.

Hur gör jag för att ansöka om skiftesman?

Skicka en skriftlig ansökan till tingsrätten. Läs mer om vad som ska framgå av ansökan under rubriken Mer information om skiftesman.

Till vilken domstol ska jag skicka ansökan?

Ansökan ska skickas till tingsrätten för den ort där den avlidne var folkbokförd den 1 november föregående år. Ta hjälp av "Sök domstol" för att hitta rätt tingsrätt.

Vad kostar det att ansöka och hur betalar jag?

Ansökningsavgiften är 900 kronor. Använd vår betaltjänst

Mer information om skiftesman:


Om dödsbodelägarna efter att dödsboet är berett för delning, inte kan komma överrens om arvsskiftet, dvs. hur ett arv ska fördelas, kan dödsbodelägarna ansöka om en skiftesman hos tingsrätten.

Skiftesmannen ska i första hand försöka ena delägarna och träffa en frivillig överenskommelse om hur egendomen ska delas upp. Om det inte går att nå en frivillig överenskommelse ska skiftesmannen genomföra ett s.k. tvångsskifte dvs. skiftesmannen ska besluta hur egendomen ska delas upp. Skiftesmannen upprättar då en skriftlig handling som undertecknas av skiftesmannen och delges dödsbodelägarna så snart som möjligt. Godkänner delägarna arvsskiftet, (uppdelningen av arvet), gäller det omedelbart.

Är någon av dem missnöjd och vill klandra (dvs. klaga på) arvsskiftet ska den personen väcka talan mot övriga dödsbodelägare (klander av arvskifte) vid tingsrätten inom fyra veckor från delgivningen. Tingsrätten har då att ompröva skiftet och eventuellt skifta på annat sätt.

Den som är dödsbodelägare kan ansöka om skiftesman.

 

  • Sökandens namn, personnummer, telefonnummer och adress. Vill du/ni få brev från tingsätten via e-post så ange gärna det och vilken e-postadress du/ni kan nås på.
  • Ansökan ska vara undertecknad av den/de som ansöker om skiftesman. 

Följande handlingar ska skickas med ansökan:

  • Kopia av bouppteckningen och, om registrering skett, uppgift om dagen då registreringen skedde.

När ansökan kommit in till tingsrätten och ansökningsavgiften betalats in påbörjas handläggningen av ansökan hos tingsrätten. Om det är någon uppgift som saknas kan tingsrätten komma att skriva till dig och be dig komplettera ansökan. Tingsrätten kommer att skriva till de övriga dödsbodelägarna. Vanligtvis hålls inget sammanträde i ärendet hos tingsrätten innan tingsrätten fattar beslut. När tingsrätten fattat beslut om att utse en person att vara skiftesman skickas beslutet till dig per post eller e-post.

Vid ansökan om skiftesman tas en avgift om 900 kr ut av tingsrätten.

I övrigt har skiftesmannen rätt att få ersättning för sitt arbete och kostnader av dödsboet.

Om du skickar in ansökan men inte betalar avgiften, kommer domstolen inte att pröva ansökan.

Domstolen kommer inte att ha något betalningskrav mot dig.

 Senast ändrad: 2017-09-05