JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Föräldrar och barn

I frågor om vårdnad av barn, barns boende och barns rätt till umgänge med båda sina föräldrar beslutar domstol i de fall föräldrarna inte kan enas.

Innan frågorna hamnar inför domstolen kan ni som föräldrar utnyttja möjligheten till samarbetssamtal som leds av en tjänsteman vid kommunen (familjerätten). Det är samtal där föräldrarna under sakkunnig ledning får hjälp att enas, och målet är en lösning i samförstånd. Ta kontakt med din kommun om du vill veta mer om samarbetssamtal. Kommunen kan också erbjuda familjerådgivning.

Om det ligger i barnets intresse kan domstolen - när frågorna kommit inför den - besluta om samarbetssamtal.

Tingsrätten kan döma i tvisten

Frågor om vårdnad, boende och umgänge prövas av tingsrätten i den ort där barnet bor eller i samband med att ett mål om äktenskapsskillnad pågår.

Om du vill att en domstol ska ta upp en fråga om vårdnad av barn, barns boende eller barns rätt till umgänge ska du ansöka om stämning. Läs mer om hur du ansöker om stämning.

I mål om vårdnad, boende eller umgänge ska parterna normalt betala sina egna rättegångskostnader.

Hur gör jag om det som beslutats i domen inte genomförs?

Hos tingsrätten kan du ansöka om att ett beslut om vårdnad, umgänge eller överlämnande av barn verkligen ska bli genomfört (så kallad verkställighet).

I de flesta fall ska du skicka ansökan till tingsrätten i den ort där barnet bor. Du hittar rätt tingsrätt genom att klicka på "Sök domstol".

Tingsrätten tar hänsyn till barnets bästa och prövar i första hand om överlämnandet kan ske frivilligt. Men om det inte går, kan rätten besluta att det ska ske med tvång.

Tingsrätten undviker att besluta om tvångsmedel så långt det går. Det vanligaste tvångsmedlet är vite. Vitet bestäms i pengar som den som inte vill lämna över barnet kan dömas att betala. Tingsrätten kan också, i sällsynta fall, besluta att polisen ska hämta barnet. Hämtningen ska genomföras så skonsamt som möjligt för barnet.
Senast ändrad: 2016-11-30

Mer information

Läs mer om föräldraskap, vårdnad och underhåll till barn i regeringens broschyr "Föräldrar och barn - information om gällande lagstiftning".

Läs mer om vårdnad på Socialstyrelsens webbplats.

In English

Parents and children

Utländska domar

Läs mer om hur utländska domar som rör ett barns person, exempelvis vårdnadsdomar, kan verkställas i Sverige.