JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Avgöranden enligt 1970 års va-lag

Här hänvisas till vissa viktigare och principiellt intressanta avgöranden av Va-nämnden och överinstanser under åren 1970 och framåt. Avgörandena avser 1970 års va-lag.

Paragrafnumreringen anger vilken föreskrift i va-lagen som är närmast tillämplig i avgörandet.

Efter referatet finns en hänvisning till va-nämndens beslutsdatum och beslutsnummer. Där framgår också om Va-nämndens beslut överklagats och när överinstansens beslut meddelats jämte domsnummer. Överinstans är Svea hovrätt tidigare i dess sammansättning som vattenöverdomstol (VÖD) och senare som miljööverdomstol. Fr.o.m 2 maj 2011 är det med sammansättning som mark- och miljööverdomstol (MÖD) . I sista hand kunde överklagande ske till Högsta domstolen (HD).

De förekommande paragraferna avser följande bestämmelser i va-lagen (lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar).
Senast ändrad: 2017-05-16