JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2012:7

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 5 december 2012

Domstolsverkets allmänna råd
för utfärdandet av vitsord över fiskalers tjänstgöring vid tingsrätt och förvaltningsrätt

beslutade den 12 november 2012.

Domstolsverket lämnar med stöd av 10 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket följande allmänna råd att beaktas av lagman vid tingsrätt och förvaltningsrätt som utfärdar vitsord enligt 5 § tingsrättsinstruktionen (1996:381) resp 4 § förvaltningsrättsinstruktionen (1996:382).

Dessa allmänna råd för utformningen av vitsord bör i vad avser punkterna under 7 § C. även utgöra underlag för uppföljningssamtal med fiskalen under tjänstgöringstiden.

1 §
Vitsordet ska vara skriftligt.

2 §
Tjänstgöringstiden ska framgå.

Om fiskalen har varit tjänstledig under en längre tid och detta medfört förlängning av tjänstgöringen bör detta anges. Om fiskalen har bytt för- och eller efternamn under tjänstgöringstiden bör det tidigare namnet framgå av vitsordet.

3 §
Om fiskalen har tjänstgjort vid två eller flera domstolar, utfärdas ett gemensamt vitsord av lagmannen vid den domstol där fiskalen senast tjänstgjort, om lagmännen inte kommer överens om annat. Har fiskalen tjänstgjort vid en domstol under minst sex månader ska dock även lagmannen i den domstolen avge vitsord.

4 §
Vitsordet ska belysa fiskalens kvalifikationer som domare. Det ska dessutom utformas på ett sådant sätt att det kan användas av fiskalen när han eller hon söker annat arbete. Vitsordet ska återspegla fiskalens insatser kvalitativt sett samt ge en sammanfattning av hur tjänstgöringen fullgjorts så att en blivande arbetsgivare får en bild av fiskalen som professionell medarbetare.

5 §
Innan vitsordet utfärdas ska lagmannen, eller de chefsrådmän som lagmannen utser, samråda med de domare som har haft uppföljningssamtal med fiskalen under tjänstgöringstiden. Lagmannen ska alltid samråda med den för fiskalen utsedde handledaren. Samråd ska också ske med andra personalkategorier som fiskalen har samarbetat med. Av vitsordet ska framgå vilka lagmannen har samrått med.

6 §
Lagmannen eller den domare som lagmannen utser bör gå igenom vitsordet med fiskalen innan han eller hon avslutar sin tjänstgöring vid domstolen. Det skriftliga vitsordet bör överlämnas vid det tillfället eller vid något annat lämpligt tillfälle.

7 §
I vitsordet bör under skilda rubriker redovisas följande:

A.
PRESENTATION AV DOMSTOLEN
- Domstolens storlek och organisation
- Fiskalernas arbetsuppgifter i generella termer
- Eventuella speciella förhållanden som råder vid domstolen när det    gäller fiskalernas tjänstgöring

B.
TJÄNSTGÖRINGENS INNEHÅLL
- Fiskalens arbetsuppgifter vid domstolen

C.
UTLÅTANDE ÖVER FISKALENS TJÄNSTGÖRING
- Yrkesskicklighet
- Omdöme
- Samarbetsförmåga
- Arbetsförmåga
- Självständighet
- Övrigt
- Sammanfattning med yttrande om fiskalens lämplighet för fortsatt domarutbildning

_________________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2013 då Domstolsverkets allmänna råd (DVFS 1991:3) för utfärdande av vitsord över fiskalers tjänstgöring vid tingsrätt och länsrätt upphör att gälla.

DOMSTOLSVERKET

 Barbro Thorblad

Karin Nacke

(DV:s dnr 2254-2011)
Senast ändrad: 2012-12-12