JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2013:3

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Agneta Kornstrand
Utkom från trycket den 20 mars 2013

Domstolsverkets allmänna råd om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m.;

beslutade den 6 mars 2013

Domstolsverket beslutar följande allmänna råd för tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. Bestämmelser om beredskapen finns dels i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m. (beredskapsförordningen), dels i Domstolsverkets föreskrifter (DVFS 2013:2) om beredskap vid tingsrätterna för prövning av häktningsfrågor m.m. (beredskapsföreskrifterna).

Fördelning av beredskapen inom ett beredskapsområde

Råd till 3 § beredskapsföreskrifterna

Vid fördelningen av beredskapen mellan tingsrätterna inom ett beredskapsområde bör eftersträvas att en tingsrätt har beredskap samtidigt med åklagare som normalt för talan vid tingsrätten.

Tjänstgöring

Råd till 6 § beredskapsföreskrifterna

Särskilda skäl för att låta två eller flera domare ha beredskap samtidigt bör i första hand anses föreligga då det förväntade antalet brådskande fall påkallar det.

Råd till 7 § beredskapsföreskrifterna

När beredskapen fördelas mellan domarna inom en tingsrätt bör en utgångspunkt vara att samtliga ordinarie domare ska ingå i beredskapen. Undantag bör kunna ske om särskilda skäl föreligger såsom att en domare är indelad på en avdelning eller en enhet som inte handlägger brottmål. En domstols geografiska belägenhet bör normalt inte föranleda att särskilda skäl anses föreligga.

Närmare om beredskapen

Råd till 9 § beredskapsföreskrifterna

När tingsrätten bestämmer beredskapens närmare omfattning bör åklagarnas önskemål och förhållandena inom åklagarnas jourområden beaktas. Som huvudregel bör tjänstgörande beredskapsdomare vara tillgänglig i vart fall mellan kl. 9–11 och kl. 15–17 varje beredskapsdag.

Råd till 12 § beredskapsföreskrifterna

När tingsrätten bestämmer vid vilken tid och plats en förhandling eller ett sammanträde ska äga rum bör åklagarnas önskemål och förhållandena inom åklagarnas jourområden beaktas.

________________

Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 maj 2013.

DOMSTOLSVERKET

Barbro Thorblad 

Agneta Kornstrand 
Senast ändrad: 2013-04-08