JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsverkets författningssamling DVFS 2015:9

ISSN 0347-5271
Ansvarig utgivare: Anna Hjort Ööpik
Utkom från trycket den 9 december 2015

Domstolsverkets föreskrifter
om advokatberedskap;

beslutade den 16 november 2015

Domstolsverket föreskriver med stöd av regeringens bemyndigande den 14 april 1988 följande om ersättning till advokat eller annan jurist som deltar i tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor.

Garantiersättning

1 § En tingsrätt får tillerkänna en advokat eller annan jurist som efter överenskommelse med tingsrätten har åtagit sig att vid behov delta i häktningsförhandling under söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton (advokatberedskap) ersättning med 2 200 kr exklusive mervärdesskatt för varje dag som beredskapen upprätthålls (garantiersättning).

Saknar advokaten eller juristen F-skattsedel ska ersättningsbeloppet multipliceras med kvoten av 1 007/1 323.

2 § Garantiersättning utgår inte för dag när advokaten eller juristen är berättigad till ersättning för arbete i anledning av att en helgförhandling ägt rum (jfr DVFS 2015:7).

Advokatberedskapens omfattning

3 § Advokatberedskapen får omfatta två advokater eller andra jurister i var och ett av följande beredskapsområden

  1. Stockholms innerstad och Stockholms Östra
  2. Stockholms Södra
  3. Stockholms Norra och Gotland
  4. Malmö och
  5. Göteborg.

I beredskapsområdet Stockholms Norra och Gotland får vid behov ytterligare en advokat eller jurist ha beredskap för Gotland.

I var och ett av de övriga beredskapsområdena får beredskapen omfatta en advokat eller annan jurist.

Begäran om ersättning

4 § En advokat eller annan jurist som begär garanti-ersättning ska snarast efter beredskapens slut ge in räkning till beredskapsdomstolen.

_________________

1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016, då tidigare utfärdade föreskrifter (DVFS 2014:23) ska upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i de fall där advokatberedskapen fullgjorts före den 1 januari 2016.

DOMSTOLSVERKET

Martin Holmgren

Anna Hjort Ööpik

(DV:s dnr 1383-2015)
Senast ändrad: 2015-12-02