JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överprövning av upphandling

Offentlig upphandling regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU), och av lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).  

En leverantör kan begära överprövning vid förvaltningsrätten av en pågående upphandling om denne anser att en upphandlande myndighet eller enhet har brutit mot lagen och om detta samtidigt har medfört eller kan komma att medföra att leverantören lider skada. En leverantör kan även begära att förvaltningsrätten prövar giltigheten av ett avtal som slutits mellan en upphandlande myndighet och en leverantör.

Om förvaltningsrätten finner att en överträdelse av LOU eller LUF skett, och att skada uppkommit eller kan uppkomma, kan den besluta att upphandlingen ska göras om eller att den får avslutas först sedan rättelse har gjorts. Om överprövningen gäller den upphandlande myndighetens eller enhetens beslut att avbryta en upphandling kan förvaltningsrätten ogiltigförklara beslutet. Om överprövningen gäller giltigheten av ett avtal kan förvaltningsrätten besluta att avtalet mellan en upphandlande myndighet och en leverantör är ogiltigt.

Var lämnas ansökan om överprövning in?

Till skillnad från de flesta andra mål som prövas i förvaltningsrätten ska en ansökan om överprövning av en upphandling lämnas in direkt till förvaltningsrätten. En ansökan om överprövning ska ges in till den förvaltningsrätt inom vars domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist. En leverantör som begär överprövning ska således lämna eller skicka sin ansökan direkt till den behöriga domstolen.

Vad ska ansökan innehålla?

En ansökan om överprövning till förvaltningsrätten ska göras skriftligen och ska innehålla följande:

  • Sökandens kontaktuppgifter. Uppgift om organisationsnummer eller personnummer, postadress och adress till arbetsplats, telefon- och faxnummer och e-postadress. Motsvarande uppgifter ska lämnas om ombud. Uppgifterna är mycket viktiga eftersom domstolen snabbt kan behöva söka kontakt.
  • Samtliga kontaktuppgifter avseende den upphandlande myndigheten/enheten (namn, postadress, telefon- och faxnummer, e-postadress).
  • Uppgifter om den upphandling som ansökan gäller (namn och diarienummer).
  • Vad som yrkas och vilka omständigheter som åberopas till stöd för yrkandet. En beskrivning ska lämnas om på vilket sätt sökanden anser att den upphandlande enheten/myndigheten brutit mot LOU/LUF och hur detta har inneburit eller kan komma att innebära en skada för sökanden.

Till ansökan ska bifogas:

  • Tilldelningsbeslut (om sådant fattats av den upphandlande myndigheten/enheten), eller beslut att avbryta upphandlingen.
  • Kopior av de bevis och handlingar som finns för att styrka att fel har begåtts, t.ex. förfrågningsunderlag eller relevanta delar av detta, utvärderings­protokoll.

Hur kan ansökan ske?

Ansökan med bifogade bilagor kan skickas in i ett exemplar per post, fax eller
e-post. En ansökan om överprövning ska vara utfärdad av behörig firmatecknare, men behöver inte vara egenhändigt undertecknad. Dock finns möjlighet för förvaltningsrätten att begära att avsändaren bekräftar sin ansökan. Om en ansökan getts in av ett ombud och förvaltningsrätten anser att ombudets behörighet behöver styrkas, ska ombudet eller huvudmannen föreläggas att visa upp en skriftlig fullmakt. Fullmakt för eventuellt ombud ska vara undertecknad av behörig firmatecknare. Ett utdrag från bolagsregistret kan visa att det är en behörig firmatecknare som gjort ansökan eller som gett ombudet fullmakt att göra ansökan.

Processen hos förvaltningsdomstolen är normalt skriftlig och vardera parten betalar sina eventuella kostnader, t.ex. ombudsarvoden. Domstolen tar inte ut några avgifter för att pröva ansökan.
Senast ändrad: 2018-01-12