JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Lagar

Det finns några viktiga lagar med anknytning till utlännings- och medborgarskapsmålen som är bra att känna till.

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) anger hur det går till i de allmänna förvaltningsdomstolarna.

Utlänningslagen (2005:716) innehåller särskilda bestämmelser om hur utlännings- och medborgarskapsärenden ska handläggas vid Migrationsverket, migrationsdomstolarna och vid Migrationsöverdomstolen.

Lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap reglerar hur  medborgarskapsärenden vid Migrationsverket, migrationsdomstolarna och vid Migrationsöverdomstolen ska handläggas.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) anger under vilka förutsättningar uppgifter kan hemlighållas.

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Från och med den 20 juli 2016 finns bestämmelser i Lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige som ska tillämpas framför Utlänningslagen. Lagen gäller till och med den 19 juli 2019.

Från och med den 1 juli 2018 införs nya bestämmelser i lagen som gör det möjligt för den som tidigare fått avslag på sin asylansökan att ansöka om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Lagändringen är tillfällig och ansökan måste skickas in mellan den 1 juli och 30 september 2018.
Senast ändrad: 2018-06-27