JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Missnöjd med dom eller handläggning i domstol

Vad gör jag om jag tycker att domstolen dömt fel?

Om du anser att domstolen har dömt fel och vill att domen ska ändras, måste du överklaga till en högre instans inom överklagandetiden.

Om du inte överklagar i rätt tid avvisas överklagandet. Det innebär att den högre instansen inte prövar ditt överklagande, och domstolens beslut kommer alltså inte att ändras. Det står i domen hur lång tid du har på dig att överklaga.

Vad gör jag om domstolen behandlat mig fel?

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen (JO) om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en domstol eller av en tjänsteman vid domstolen vid handläggning av ett mål.

JO uttalar sig inte om en domstol gjort en riktig bedömning i sak, utan endast om domstolen har bemött parter och handlagt frågan på ett riktigt sätt.

Läs om hur en JO-anmälan går till på Justitieombudsmannens webbplats.

Om du anser att ett felaktigt beslut av en domstol har orsakat dig skada kan du begära ersättning hos Justitiekanslern (JK).

Varken JO eller JK kan ändra på domstolens beslut.

Vad innebär förtursförklaring?

Om domstolen inte handlägger ett mål eller ärende inom skälig tid har en part möjlighet att begära en s.k. förtursförklaring. Domstolschefen eller motsvarande avgör då om målet ska prioriteras i domstolen. Det finns inte någon blankett för begäran om förtursförklaring.

Vad innebär resning?

Resning innebär att domstolen kan pröva ditt mål igen, trots att du inte överklagat i rätt tid.

Domstolen kan bevilja resning till exempel om

  • en ledamot i rätten eller en tjänsteman på domstolen har begått ett brott eller en förseelse som kan ha påverkat utgången i målet,
  • ett skriftligt bevis varit falskt eller ett vittne eller sakkunnig har ljugit och det kan ha påverkat utgången i målet,
  • det kommit fram nytt bevis av betydelse, eller
  • det är uppenbart att rättstillämpningen strider mot lag.

Ansökan om resning ska lämnas in till kammarrätten om domen meddelats av en förvaltningsrätt och annars till Högsta förvaltningsdomstolen. Om resning beviljas är det i de flesta fall den domstol som senast dömt i målet som tar upp det till ny prövning.
Senast ändrad: 2017-02-16

Vad gör Domstolsverket?

Tänk på att Domstolsverket är en förvaltningsmyndighet som inte har någon tillsyn över domstolarnas dömande verksamhet. Läs mer om Domstolsverket.