JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Internationellt arbete - bidra till uppbyggnad och utveckling

Sveriges Domstolar deltar både i långsiktigt utvecklingssamarbete med andra länder och i fredsfrämjande insatser. Arbetet handlar om att bidra till uppbyggnad och utveckling av andra länders rättsväsenden. Årligen deltar experter inom Sveriges Domstolar från en rad olika personalkategorier i det internationella arbetet.

Domstolsverket initierar och samordnar Sveriges Domstolars internationella verksamhet. I den mån det är möjligt ska insatserna beakta ett sammanhållet rättskedjeperspektiv. Insatserna ska också genomföras så att kvinnor och mäns, pojkar och flickors olika förutsättningar och behov beaktas. Andelen kvinnor och män som engageras i verksamheten ska vara jämn.  

Utvecklingssamarbete

Domstolsverket har sedan början av 1990-talet varit engagerat i internationellt utvecklingssamarbete. Projekt har bedrivits tillsammans med domstolsväsendena i Estland, Lettland, Litauen, Bosnien-Hercegovina och Bulgarien. Under senare år har Domstolsverket deltagit i utvecklingssamarbete med; Turkiet, Ryssland och Ukraina. För närvarande pågår Sida-finansierade samarbeten i Albanien tillsammans med Polisen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården som handlar om förbättrad hantering av unga lagöverträdare, och i Bosnien-Hercegovina som syftar till mer effektiva arbetsformer inom domstolsväsendet. Projekten finansieras antingen av Sida eller av något av EU:s finansieringsprogram. Samarbetet syftar alltid till att ge landet stöd i åtgärder som de själva prioriterar för att stärka sitt rätts- och domstolsväsende.

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

Den internationella verksamheten innefattar även fredsfrämjande insatser. Det handlar i första hand om stöd efter säkerhetspolitiska konflikter. Sedan 2008 har Domstolsverket bidragit med personal från Sveriges Domstolar till EU:s rättsstatsinsats EULEX Kosovo. Utsänd personal från Domstolsverket tjänstgör vanligtvis ett år på domstolar i Kosovo. Domstolsverket har även en domare utsänd i EU:s polis- och rättsstatsinsats EUPOL COPPS i Palestina och från och med augusti 2017 en fiskal vid Europeiska utrikestjänsten i Bryssel.

För Sverige är det viktigt att kunna möta det internationella samfundets krav på stöd såväl i situationer då det handlar om att stärka freden som under länders fortsatta utveckling. En fungerande rättsstat är avgörande för att förebygga konflikter och för att långsiktigt stärka freden och åstadkomma hållbar utveckling. Det finns därför ett samband mellan säkerhet och utveckling. Sveriges Domstolars internationella engagemang handlar om att stärka länder i skiftande utvecklingsfaser.
Senast ändrad: 2017-08-30

En särskild bas med internationella experter

För att möta de krav som ställs på Sveriges Domstolar att delta i olika internationella insatser har Domstolsverket skapat en särskild expertbas.

Basen består av experter från olika personalkategorier, främst ordinarie domare som kan komma att engageras i den internationella verksamheten. För att få utlandsuppdrag är det viktigt med yrkeserfarenhet, men stor vikt läggs även vid personliga egenskaper.

Det är Enheten för internationella relationer på Domstolsverket som arbetar med Sveriges Domstolars internationella fredsfrämjande verksamhet och utvecklingssamarbete.

Medarbetare berättar

 

Möt en av Sveriges Domstolars medarbetare som har tagit chansen att delta i fredsfrämjande verksamhet i Kosovo.