JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domaryrket - ett fritt och ansvarsfullt arbete

Att vara domare innebär att du löser tvister mellan människor och myndigheter, bedömer frågor och dömer i olika typer av mål.

Arbetsfältet är brett och du får chansen att sätta dig in i de mest skiftande områden, ofta tillsammans med de människor som berörs av frågorna. En domare bör därför ha ett stort intresse för samhällsfrågor.

Självständighet fastställd i grundlag

Att arbeta som domare är ansvarsfullt, stimulerande och utvecklande. Kontakten med människor och deras problem gör arbetet verklighetsnära. Domaren arbetar självständigt och under eget ansvar, vilket också är fastställt i grundlag. En ordinarie domare är dessutom i princip oavsättlig.

De lagfarna (juristutbildade) domare som arbetar på domstol kan ha många olika titlar. Läs om de vanligaste titlarna i Sveriges Domstolar.

Stegen för att bli domare:

 1. Juristexamen
  Första steget på vägen till domaryrket är att avlägga juristexamen vid ett universitet.
  Denna utbildning omfattar 270 högskolepoäng (180 poäng enligt tidigare beräkningssätt) med en studietid på cirka fyra och ett halvt år.

  För att få information om juristutbildningen och tillträdeskraven kan man vända sig till en studie- och yrkesvägledare vid gymnasieskolan eller vid något av universiteten i Göteborg, Karlstad, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala eller Örebro.
  Läs mer om juristutbildning.
 2. Notarieanställning
  Om du har intresse av att bli domare och vill veta mer om hur det är att arbeta i domstol kan du efter avlagd juristexamen ansöka om notarieanställning. Att ha varit notarie är också starkt meriterande vid andra anställningar.
  Läs mer om notarieanställning.
 3. Särskild domarutbildning
  Efter fullgjord notariemeritering kan du söka anställning vid hovrätt eller kammarrätt för att genomgå särskild domarutbildning, där du arbetar som fiskal, adjungerad ledamot och slutligen assessor innan du kan söka anställning som ordinarie domare i domstol.
 4. Fiskal
  Du inleder din särskilda domarutbildning med sex månaders provanställning som fiskal vid en hovrätt eller kammarrätt. Efter prövning övergår anställningen till att vara tills vidare.

  Efter minst ett års tjänstgöring i hovrätt eller kammarrätt får du arbeta med dömande uppgifter i underrätt (tingsrätt eller förvaltningsrätt) i minst två år. I underrätten arbetar du som fiskal under eget ansvar.
  Läs mer om fiskal.
 5. Adjungerad ledamot
  Efter tjänstgöringen i underrätt återvänder fiskalen till överrätt för att fullgöra det som kallas adjunktionstjänstgöring under ett år. Under denna tid deltar du som ledamot i överrättens avgöranden.
  Läs mer om adjungerad ledamot.
 6. Utbildningsprogram för unga domare
  Under tjänstgöringstiden som fiskal och under tiden som adjungerad ledamot genomgår du ett utbildningsprogram för nya domare. Detta omfattar cirka tio veckor fördelade på olika kursmoment. Vissa avsnitt är gemensamma för fiskaler vid allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol. Den avslutande kursen är utformad som en studieresa med bland annat besök på olika EU-institutioner i Bryssel, EU-domstolen i Luxemburg och Europadomstolen i Strasbourg. Utbildningen ger dig tillfälle att fördjupa dina kunskaper inom olika ämnesområden och att utbyta erfarenheter med kollegor från andra domstolar.
 7. Assessor
  Efter godkänd adjunktionstjänstgöring förordnas du till hovrätts- eller kammarrättsassessor. Därmed är den särskilda domarutbildningen avslutad. Växeltjänst­göringen under utbildningstiden ger dig stora möjligheter att lära känna både de formella regler som gäller för att handlägga målen och de faktiska situationer en domare ofta möter.
  Läs mer om assessor.
 8. Domaranställning
  Som assessor kan du gå vidare till domaranställning, men du kan även söka sig till andra kvalificerade juridiska anställningar, som till exempel föredragande i Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen eller olika offentliga uppdrag som arbete i regeringskansliet, riksdagsutskotten, kommittéväsendet och Domstolsverket. Det finns även assessorer som arbetar som åklagare eller som biträdande jurister vid advokatbyråer.
 9. Gedigen utbildning
  Domarutbildningen ger dig en gedigen utbildning i och kunskap om domstolarnas olika rättsområden. Utbildningen ger dig även vana att som ordförande leda förhandlingar och se till att mål och ärenden blir tillfredsställande utredda. Du får också kunskap om hur man sammanställer allt som behövs för ett avgörande i en dom eller ett beslut. Utbildningen ger dig den erfarenhet som krävs för att kunna objektivt bedöma vad som kommit fram och därmed kunna fatta ett riktigt avgörande.
  Läs mer om vad en gedigen utbildning kan bidra med.

Inom Sveriges domstolar har man som domare möjlighet att tjänstgöra på olika domstolar runt om i landet för längre och kortare tider. Du arbetar då som förstärkningsdomare. Läs mer om förstärkningsstyrkan

Alternativa vägar till domaryrket

Att ha arbetat som notarie eller att ha genomgått särskild domarutbildning är inte ett krav för att bli domare, men det är en värdefull erfarenhet och en möjlig väg vidare mot domaryrket. Sveriges Domstolar ser gärna att även du som har erfarenhet från annan kvalificerad juridisk verksamhet söker domaranställning. Det är viktigt att domstolarna kan rekrytera ordinarie domare som tillhör de allra skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna i landet, oavsett vilken bakgrund de har.
Senast ändrad: 2018-02-05