JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Behörighetskrav och övriga förutsättningar för domaranställning

Formella krav

Enligt 4 kap. 1 § rättegångsbalken ska en lagfaren (juristutbildad) domare vara svensk medborgare och ha avlagt för behörighet till domarämbetet föreskrivna kunskapsprov. Med föreskrivna kunskapsprov avses juristexamen eller annan motsvarande examen, se förordningen (2007:386) om kunskapsprov för behörighet som domare, m.m. Den som utövar domartjänst får inte vara försatt i konkurs eller ha förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken. Till ansökan om anställning som ordinarie domare ska bifogas handlingar som styrker att nu nämnda krav är uppfyllda, se avsnittet Ansökan om domaranställning.

Övriga förutsättningar för anställning

Underlag och bedömningsgrunder 

Anställning som domare är en statlig anställning. Vid tillsättning av domare får avseende endast fästas vid sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet (11 kap 6 § regeringsformen). Skickligheten ska sättas främst, om det inte finns särskilda skäl för något annat (4 § lagen om offentlig anställning).

Domarnämnden gör en helhetsbedömning av de sökandes samtliga meriter och kvalifikationer för den sökta anställningen. De sökandes skicklighet/lämplighet för en viss anställning bedöms med utgångspunkt i en kravprofil (pdf) för ordinarie domare som nämnden fastställt samt de krav som den aktuella anställningen ställer. Faktorer som generellt väger tungt vid skicklighetsbedömningen är bl.a. yrkesskicklighet, personliga egenskaper, yrkeserfarenhet och utbildning. För anställningar som innefattar chefskap tillämpas härutöver en särskilt upprättad chefsprofil (pdf).

Domarnämndens bedömning av en sökandes meriter och kvalifikationer grundar sig på det underlag som finns tillgängligt i ärendet, i synnerhet det skriftliga referensmaterialet. I ärenden om befordrade anställningar kompletteras det skriftliga underlaget i regel med test- och intervjuförfarande. Läs mer under Domarnämndens handläggning av anställningsärenden.

Det finns inte något formellt krav på att den som anställs som lagfaren domare ska ha fullgjort notariemeritering eller genomgått domarutbildning. För den som är intresserad av domaryrket är dock notarietjänstgöring och domarutbildning en värdefull erfarenhet och en möjlig väg mot en domaranställning. För den som inte genomgått domarutbildning och vill få tillfälle att prova på domaryrket kan en adjunktionsanställning vara ett första steg. En adjunktionsanställning kan utgöra en värdefull merit vid anställning av ordinarie domare.
Senast ändrad: 2017-01-30