JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Patent- och marknadsdomstolarna

Patent- och marknadsdomstolen och Patent- och marknadsöverdomstolen är särskilda domstolar som inrättas den 1 september 2016. Domstolarna ska handlägga i princip samtliga landets immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden.

Patent- och marknadsdomstolen, som är första instans, kommer att utgöra en del av Stockholms tingsrätt. Patent- och marknadsdomstolens avgöranden kan överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen som blir en del av Svea hovrätt.

De båda domstolarna inrättas den 1 september 2016 samtidigt som Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen upphör som myndigheter. Då samlas också i princip all domstolsprövning av mål och ärenden som rör immaterialrätt, marknadsföringsrätt och konkurrensrätt från allmän domstol och allmän förvaltningsdomstol till de nya domstolarna.

Patent- och marknadsdomstolen vid Stockholms tingsrätt

Patent- och marknadsöverdomstolen vid Svea hovrätt

Typiska mål och ärenden

Patent- och marknadsdomstolarna kommer att hantera många olika sorters mål och ärenden. Några exempel är:

  • mål om skadestånd och vitesförbud på grund av varumärkesintrång
  • mål om ogiltigförklaring av patent
  • mål och ärenden om informationsföreläggande och intrångsundersökning enligt t. ex. upphovsrättslagen
  • ärenden om registrering av varumärken och beviljande av patent
  • immaterialrättsliga brottmål, t.ex. mål om varumärkesförfalskning
  • mål om otillbörlig eller vilseledande marknadsföring
  • mål om konkurrensskadeavgift och om förbud mot företagskoncentra-tion

Så kommer ett mål eller ärende att inledas

Många mål i Patent- och marknadsdomstolen kommer liksom mål vid tingsrätten att inledas genom en ansökan om stämning. Domstolens ärenden inleds oftast genom ett överklagande av ett beslut som en myndighet, till exempel Patent- och registreringsverket, har meddelat.

Så kommer mål och ärenden att avgöras

Målen i Patent- och marknadsdomstolen kommer oftast att avgöras efter huvudförhandling. Det kan också förekomma att mål och ärenden avgörs efter skriftlig handläggning. Patent- och marknadsdomstolens avgöranden kommer att kunna överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen.

Det kommer nästan alltid krävas att Patent- och marknadsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd för att domstolen ska ta upp ett överklagat mål eller ärende till mer fullständig prövning. Även här avgörs många av målen efter huvudförhandling, men skriftlig handläggning kommer också att vara vanlig.

Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden, bortsett från avgörandena i brottmål, kommer som huvudregel inte vara möjliga att överklaga. I vissa fall kommer dock domstolen tillåta att ett avgörande överklagas till Högsta domstolen. I sådana fall krävs det även att Högsta domstolen beviljar prövningstillstånd för att målet ska tas upp till prövning.

Vid avgöranden av mål och ärenden i patent- och marknadsdomstolarna kommer såväl domare med juridisk specialkompetens som teknisk och ekonomisk expertkunskap (särskilda ledamöter) att behövas. I vissa av domstolarnas mål och ärenden kommer enbart juristdomare att döma, medan rätten i andra mål och ärenden kommer att bestå av både juristdomare och särskilda ledamöter. I brottmål dömer utöver juristdomare i de flesta fall även nämndemän.

Varför bildas de nya patent- och marknadsdomstolarna?

Den svenska domstolsprövningen av immaterialrättsliga, konkurrensrättsliga och marknadsföringsrättsliga mål och ärenden är i dag uppdelad mellan allmän domstol, allmän förvaltningsdomstol, Patentbesvärsätten och Marknadsdomstolen.

Mål och ärenden inom dessa områden tillhör de mest komplicerade och omfattande i svensk domstol. Enligt riksdagsbeslut ska dessa mål från och med den 1 september 2016 handläggas i de nya patent- och marknadsdomstolarna. En sådan samlad hantering ger möjligheter till en effektivare handläggning med ännu högre kvalitet.
Senast ändrad: 2016-08-17

Nya och pågående mål

De nya patent- och marknadsdomstolarna bildas den 1 september 2016 enligt riksdagsbeslut. Innan dess kan du inte vända dig dit. Om du redan har ett mål eller ärende som berörs av att de nya domstolarna bildas kommer du att få information kring detta.

Domar och beslut från Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten

Avgöranden från Patentbesvärsrätten och Marknadsdomstolen som idag finns publicerade på respektive myndighets webbplats kommer fr.o.m. 1 september att finnas tillgängliga här på domstol.se.

Patent- och marknadsöverdomstolens avgöranden

Fr.o.m. den 1 september kommer Patent- och marknadsöverdomstolen löpande att publicera sina avgöranden på domstolens webbplats.