JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Domstolsverket ger förslag som kan underlätta för domstolarna att upprätthålla ordningen

[2012-12-27] Domstolsverket

Domstolsverket har på regeringens uppdrag kartlagt hur ordningen i domstolarna upprätthålls. Resultatet av undersökningen visar att domstolarnas beredskap för ordningsstörningar generellt är god. Domstolsverket föreslår nu åtgärder som kan underlätta och förbättra domstolarnas ordningsarbete.

 

 

- Det är viktigt att Sveriges Domstolar fortsätter att utveckla och förbättra arbetet med ordning i domstolarna. I slutändan handlar detta om att trygga och säkra domstolar är en viktig förutsättning för rättssäkerheten, säger Barbro Thorblad, generaldirektör, Domstolsverket.

Domstolsverket har identifierat ett antal åtgärder som har stor betydelse för ordningen i domstol och där ytterligare insatser kan effektivisera ordningsarbetet i domstolarna: 

  • Ökad närvaro av ordningsvakter i framförallt väntsalarna.

Såväl externa aktörer som domstolsanställda har betonat vikten av en hög närvaro av vakter i domstolarna, inte minst i väntsalarna.

  • Utökning av utbildningsinsatserna för domstolsanställda i bemötande- och ordningsfrågor.

Kartläggningen visar att domarna generellt har de befogenheter som krävs för att upprätthålla ordningen på ett tillfredsställande sätt, men att dessa befogenheter ibland skulle kunna användas mer effektivt. Fortsatt utbildning i bemötande- och ordningsfrågor för domstolsanställda kan ge bättre förutsättningar för god ordning.

  • Utveckling av arbetet med instruktioner, rutiner och andra styrande dokument.    

Domstolarna bör i större utsträckning utveckla och dokumentera riktlinjer för hur de anställda ska agera och hur ett aktivt ordningsarbete ska bedrivas av domstolen. Samarbetet med externa aktörer kan också stärkas.

  • Ytterligare utveckling av det strategiska arbetet i lokalfrågor.

Kartläggningen visar att det kan finnas ett behov av att i samband med om- och nybyggnationer av domstolslokaler bättre ta till vara de synpunkter som åklagare och advokater har när det gäller utformningen av lokalerna.

  • Översyn av fotoförbudets omfattning och kameraövervakning.

En översyn av reglerna om det s.k. fotoförbudet i domstol bör göras. Det gäller bl.a. reglerna kring möjligheten att ingripa mot bildupptagningar som tagits i strid med fotoförbudet och behoven av kameraövervakning i salarna samt ett utökat fotoförbud.

- Särskilt viktiga är frågorna om ökad närvaro av ordningsvakter i domstolarna, om utformningen av domstolslokalerna och om behovet av mer utbildning i bemötandefrågor. Av stor vikt är också frågan om översyn av kameraövervakning och fotoförbud. I en sådan översyn måste stor hänsyn tas till allmänhetens och medias möjlighet till insyn i den dömande verksamheten och medias möjligheter till god nyhetsbevakning, säger Barbro Thorblad.

Kartläggningen lämnas nu till regeringen. Domstolsverket kommer att fortsätta arbetet med de åtgärder som bör vidtas och att stödja domstolarna i att förbättra ordningsarbetet.  


Bifogade filer:

DV-rapport: Ordning i domstol


Senast ändrad: 2012-12-27

För mer information kontakta:

Barbro Thorblad
Generaldirektör, Domstolsverket
070-546 41 46, tillgänglig för media den 27-28/12