JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten undanröjer tingsrättens dom i Södertäljemålet (mål B 7342-12)

[2012-10-05] Svea hovrätt

En nämndeman var ledamot i Polisnämnden i Södertälje samtidigt som Södertäljemålet pågick vid tingsrätten. Svea hovrätt anser att nämndemannen var jävig, med hänsyn till hur information om målet behandlades vid nämndens sammanträden. Tingsrättens dom undanröjs därför. Det innebär att målet skickas tillbaka till tingsrätten för förnyad handläggning.

Hovrätten har bifallit den jävsinvändning som en av de tilltalade gjort mot en nämndeman vid tingsrätten. 

En avgörande fråga för tingsrätten har varit om det funnits ett sådant kriminellt nätverk som åklagaren påstått i målet. Den tilltalade som gjort jävsinvändingen har pekats ut som ledare för nätverket. En av nämndemännen har samtidigt som rättegången pågått varit ledamot av Polisnämnden i Södertälje. På polisnämndens sammanträden har polisen återkommande informerat om den grova organiserade brottsligheten i Södertälje och sina insatser mot denna. Den aktuella rättegången har av polisen setts som ett resultat av bekämpningen av denna brottslighet. Man har även på polisnämnden diskuterat vikten av att polisen och polisnämnden är överens i stora drag och att detta visar sig mot medborgarna.  Hovrätten finner att det för en utomstående betraktare rimligen måste tolkas så att en nämndledamot inte står helt fri från de bedömningar som polisen redovisat angående sina insatser.

Hovrätten anger att det bl.a. mot denna bakgrund är berättigat av en tilltalad att ifrågasätta nämndemannens förmåga att göra en förutsättningslös prövning av den för målet centrala frågan om nätverket existerat och hur det i så fall sett ut. Ledamotskapet i polisnämnden har därför i detta fall varit en sådan omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för nämndemannens opartiskhet och oberoende. Nämndemannen har därigenom varit jävig.

Om hovrätten finner att en tingsrättsdomare varit jävig ska tingsrättsdomen alltid undanröjas i överklagad del.

Till skillnad från vid vissa andra rättegångsfel ska alltså inte prövas om felet inverkat på utgången i målet.  Lagstiftningen ger inte heller utrymme för att ta hänsyn till att ett undanröjande av domen i ett mål av detta slag och med denna omfattning kan leda till stort obehag för många inblandade, en avsevärd tidsutdräkt och mycket stora kostnader.

Senast ändrad: 2012-10-05

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08-561 671 41

Sven Jönson
Hovrättsråd
08-561 670 62

För beställning av beslutet:
Svea hovrätts arkiv,
tel: 08-671 673 30, arkivet.svea@dom.se

Målnummer:

B 7342-12