JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen godtar detaljplanen för Slussen

[2013-09-27] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har idag ändrat mark- och miljödomstolens dom och godtagit Stockholms kommuns beslut att anta detaljplan för Slussen. Detaljplanen möjliggör ombyggnation av Slussenområdet med nya publika platser, gator och kajer, ny- och ombyggnation av funktioner och ytor kopplade till kollektivtrafiken samt reglerar byggrätter för ny bebyggelse. Planen möjliggör nybyggnation av slussränna samt nya avbördningskanaler från Mälaren och Saltsjön.

Detaljplanen för Slussen, som antogs av Stockholms kommun i december 2011, överklagades till länsstyrelsen, som avslog överklagandena och godtog planen. Därefter prövades planen av mark- och miljödomstolen som upphävde planen. Mark- och miljödomstolen bedömde att det enskilda intresset av att bebyggelse inte uppkommer framför det s.k. Glashuset vägde tyngre än det allmänna intresset av tillkommande byggrätter.

Planen överklagades därefter till Mark- och miljööverdomstolen. Under handläggningen hos Mark- och miljööverdomstolen har ägaren av Glashuset inte längre gjort gällande att planen innebär skada för bolagets enskilda intresse. Mark- och miljööverdomstolen går därför inte in på den frågan utan prövar istället övriga invändningar mot planen. 

Kommunens motparter har framfört invändningar om att det förekommit formella fel under planprocessen, bl.a. att miljökonsekvensbeskrivningen haft brister och att kommunen inte i planhandlingarna upplyst allmänheten om att detaljplanen strider mot översiktsplanen. Mark- och miljööverdomstolen kommer fram till att det inte finns skäl att upphäva planen på grund av formella brister. Kommunens motparter har även framfört invändningar mot detaljplanens innehåll och påverkan på olika intressen, bl.a. att planen strider mot riksintresset Stockholms innerstad med Djurgården och att den inte uppfyller kraven på tillgänglighet. Mark- och miljööverdomstolen bedömer att kommunen har hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har och att det därför inte finns skäl att upphäva planen. 

Mark- och miljööverdomstolens dom får inte överklagas. 

Läs domen i avidentifierad form här.

Den som önskar ta del av domen i sin helhet i elektronisk form kan beställa den via Svea hovrätts arkivs elektroniska brevlåda arkivet.svea@dom.se.

Senast ändrad: 2013-09-27

För mer information kontakta:

Per-Anders Broqvist
Hovrättslagman
08-561 675 61

Margaretha Gistorp
Hovrättsråd
08-561 675 84

Målnummer:

P 11451-12