JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fällande dom i det s.k. Pirate Bay-målet

[2009-04-17] Stockholms tingsrätt - Avdelning 5

Stockholms tingsrätt har idag fällt de fyra personer som var åtalade för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Rätten har bestämt påföljden för envar av dem till 1 års fängelse. Rätten har däremot lämnat åtalet för förberedelse till upphovsrättsbrott utan bifall.

I målet har fråga varit om straffrättsligt medverkansansvar (medhjälp) för upphovsrättsintrång för personer som varit delaktiga i verksamheten med fildelningstjänsten The Pirate Bay. Fildelnings-tjänsten har använt den s.k. BitTorrent-tekniken för att gör det möjligt för andra att dela datafiler - innehållande t.ex. upphovsrättsligt skyddad musik och filmer - med varandra.

Det har framkommit att det på The Pirate Bays webbplats var möjligt för datoranvändare att ladda upp och lagra s.k. torrentfiler som hänvisade till särskilda datafiler med t.ex. ett musikalbum, att där söka efter torrentfiler och ladda ner dessa till egen dator samt att med hjälp av en s.k. tracker få kontakt med andra för att göra fildelningen av musikalbumet. Själva fildelningen har därefter skett med andra användare inom ramen för en s.k. svärm av användare som var i färd med fildelning av albumet.

Tingsrätten har i domen funnit att det, med användande av The Pirate Bays tjänster, förekommit fildelning av musik, filmer och datorspel i den omfattning som åklagaren påstått i sitt åtal samt att denna fildelning, utgör ett olovligt överförande till allmänheten av upphovsrättsligt skyddade prestationer. De som ägnat sig åt fildelningen har därmed i objektiv mening gjort sig skyldiga till upphovsrättsintrång; ett brott mot upphovsrättslagen.           

Genom att tillhandahålla en webbplats med, enligt vad tingsrätten funnit, välutvecklade sökfunktioner, enkla uppladdnings- och lagringsmöjligheter samt genom den till webbplatsen knutna trackern har de åtalade främjat de brott som fildelarna objektivt sett gjort sig skyldiga till. Enligt tingsrätten har de åtalade samarbetat och fungerat som ett "team" för driften och vidareutvecklingen av The Pirate Bay. De har också haft kännedom om att upphovsrättsligt skyddat material fildelades. Det har således uppsåtligen främjat andras upphovsrättsintrång och därmed gjort sig skyldiga till medhjälp till brott.

Straffet (påföljden) har bestämts med hänsyn till att de åtalades medhjälp inneburit ett omfattande tillgängliggörande av andras rättigheter och med hänsyn tagen att verksamheten bedrivits kommersiellt och i en organiserad form.

Eftersom de åtalade, enligt tingsrätten, gjort sig skyldiga till brott skall de betala ersättning och skadestånd till de skiv- och filmbolag vars rättigheter olovligen utnyttjats. Bolagens anspråk avser såväl en skälig ersättning för att deras rättigheter olovligen utnyttjats, som ersättning (skadestånd) för vissa avsättnings- och marknadsskador. Anspråken - som byggde på uppskattningar av skadornas storlek - uppgick till över 100 miljoner kr. Tingsrätten har dock bestämt ersättningarna och skadestånden till lägre belopp. Domstolen har på grund av förhållandena i målet uppskattat skadeersättningarna till drygt 30 miljoner kr.

------

PRESSTRÄFF: Tingsrättens juristledamöter kommer denna dag att vara tillgängliga för frågor från media från kl. 11.15 i rättens sal 9.

Senast ändrad: 2009-04-17

För mer information kontakta:

Tomas Norström
rådman
08-561 650 00