JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt ogillar jävsinvändningen i
Pirate Bay-målet

[2009-06-25] Svea hovrätt

Genom Stockholms tingsrätts prövning av det s.k. Pirate Bay-målet dömdes fyra personer till fängelse. De ålades också att betala skadestånd. I samband med att de överklagat domen till Svea hovrätt har de riktat en invändning om jäv mot ordföranden i målet vid tingsrätten. De har menat bl.a. att domarens engagemang i föreningar på det immaterialrättsliga området medfört att han inte varit opartisk på det sätt som krävs.

Hovrättens prövning av frågan om jäv har skett med utgångspunkt från de regler om jäv för domare som finns i rättegångbalken och de krav som följer av Europakonventionen. Vid denna prövning har hovrätten kommit till slutsatsen att ingen av de omständigheter som förts fram, var för sig eller tagna tillsammans, innebär att det finns legitima tvivel om domarens opartiskhet i målet. Det har därför inte varit fråga om jäv.

Hovrätten konstaterar i skälen för beslutet bl.a. att domarens medlemskap i de aktuella föreningarna och hans uppdrag som styrelseledamot i en av föreningarna visserligen visar på ett engagemang i frågor på immaterialrättens område som i viss utsträckning kan sägas ske i rättighetshavares intressen. Vid bedömningen av detta engagemang måste dock, enligt hovrätten, beaktas att rättighetshavare åtnjuter ett grundlagsskydd i Sverige och att deras rättigheter följer av lag. Att en domare ställer sig bakom de principer som denna lagstiftning vilar på kan inte utgöra grund för jäv.

Hovrätten uttalar samtidigt i beslutet att domaren i detta fall - mot bakgrund av sitt sammantagna engagemang på immaterialrättens område - lämpligen borde ha upplyst i varje fall om sitt styrelse-uppdrag. Jävsfrågan hade då kunnat prövas redan i ett tidigt skede av målet. Att domaren kan anses ha brustit i sin upplysnings-
skyldighet innebär dock inte att det förekommit ett sådant fel i rättegången som gör att målet vid tingsrätten ska tas om. I beslutet avslås vidare en begäran om att hovrätten ska förelägga domaren att fullgöra sin upplysningsskyldighet.

Beslutet har fattats av hovrättslagmannen Anders Eka samt hovrättsråden Christina Jacobsson och Ulrika Beergrehn. Beslutet är enigt. Det kan inte överklagas.

(Mål B 4041-09)

Senast ändrad: 2009-06-25

För mer information kontakta:

Anders Eka
Hovrättslagman
08-561 670 21

Ulrika Beergrehn
Hovrättsråd
08-561 670 26