JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mellandom i Nacka tingsrätts mål T3839-07

[2009-07-10] Nacka tingsrätt

Nacka tingsrätt har i dag fastställt att amerikanska domstolsavgöranden - i vilka Håkan Lans och hans bolag dömts att betala ett amerikanskt dataföretags rättegångskostnader - ska läggas till grund för en svensk dom utan prövning av det bakomliggande rättsförhållandet.

Håkan Lans och det av honom helägda bolaget Uniboard AB förde för några år sedan processer i USA mot det amerikanska bolaget Gateway Inc. och gjorde gällande att Gateway hade gjort intrång i deras amerikanska patent för viss färggrafik i datorer. Amerikanska domstolar avvisade emellertid deras talan och bestämde att Håkan Lans och Uniboard solidariskt ska ersätta Gateways rättegångskostnader.

Gateway har därefter vid Nacka tingsrätt yrkat att Håkan Lans och Uniboard ska betala den av den i USA utdömda rättegångskostnaden om totalt USD 1 653 722,27. Håkan Lans och Uniboard har bestritt Gateways talan.

Tingsrätten har beslutat att frågan om de amerikanska domstolsavgörandena kan läggas till grund för en svensk dom utan prövning av det bakomliggande rättsförhållandet, ska prövas särskilt genom en s.k. mellandom. Genom en mellandom avgörs en viktig delfråga i målet så att den fortsatta tvisten kan begränsas.

I mellandomen konstaterar tingsrätten att huvudprincipen i svensk rätt för att erkänna en utländsk dom är att det ska finnas stöd i svensk lag men att denna princip inte gäller undantagslöst.

Tingsrätten konstaterar att de amerikanska besluten har prövats i två instanser och att de har vunnit laga kraft. Vidare konstateras att det stått Håkan Lans och Uniboard fritt att väcka talan och att de själva valt att inleda processerna i USA. Dessutom företräddes de av juridiskt ombud och måste anses ha varit medvetna om de risker som följer med att inleda en rättegång i USA. Det skulle enligt tingsrättens mening inte framstå som rimligt om Håkan Lans och Uniboard skulle kunna undandra sig konsekvenserna av sitt agerande med hänvisning till att en amerikansk domstols avgörande inte är verkställbart i Sverige.

Tingsrätten har alltså kommit fram till att även utan stöd i lag ska de amerikanska avgörandena läggas till grund för en svensk dom. En förutsättning är dock att detta inte är uppenbart oförenligt med grunderna för rättsordningen här i riket, vilket blir del av en senare prövning.

-----

Domen i pdf-format finns tillgänglig under www.nackatingsratt.domstol.se

Senast ändrad: 2009-07-10

För mer information kontakta:

Gunnar Lavett
rådman
08-561 656 89