JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt ogillar jävsinvändningar i Pirate Bay-målet mot två av hovrättens domare (B 4041-09)

[2009-10-06] Svea hovrätt

Inför den planerade huvudförhandlingen i Svea hovrätt i november har två av de åtalade i Pirate Bay-målet gjort jävsinvändningar mot två av de hovrättsdomare som ska döma i målet. De har framfört att domarnas engagemang i upphovsrättsliga föreningar skulle göra att de inte är lämpliga att döma i målet.

Rättegångsbalkens jävsregler innehåller bl.a. bestämmelser om när domaren och ena parten är släkt och de situationer då en domare kan ha ett ekonomiskt intresse av utgången i målet, dvs. fall då det är helt klart att en domare skulle vara jävig. Det finns också en allmänt hållen regel, en s.k. generalklausul, som säger att en domare är jävig om det "annars föreligger någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i målet". Det är denna generalklausul som nu tillämpas.

Av betydelse för tolkningen av generalklausulen är bestämmelserna om rättvis rättegång i Europakonventionen. Dels ska domaren faktiskt döma opartiskt, dels ska domstolen upplevas som opartisk av en objektiv iakttagare.

Ordföranden i målet är medlem i Svenska Föreningen för Industriellt rättsskydd, SFIR. Denna förening har bl.a. till syfte att främja och utveckla det industriella rättsskyddet genom informations- och policyverksamhet.  Föreningen är en aktiv debattör och aktör i upphovsrättsliga frågor. Föreningen får uppfattas som en förening som i första hand ser till olika rättighetshavares intressen, dvs. intressen som skyddas av rättsordningen. Att en domare genom medlemskap i en sådan förening ställer sig bakom dessa principer kan inte utgöra jäv enligt hovrättens mening.

En av domarna, referenten i målet, har tidigare varit medlem i Svenska Föreningen för Upphovsrätt, SFU. Föreningen har till syfte att mer allmänt främja kunskapen och informera om upphovsrätten. Ett tidigare medlemskap i en sådan förening kan enligt hovrättens mening inte heller utgöra jäv.

Beslutet har fattats av hovrättslagmannen Göran Ewerlöf samt hovrättsråden Bertil Ahnborg och Katja Isberg Amnäs. Beslutet är enigt. Det kan överklagas.

Senast ändrad: 2009-10-06

För mer information kontakta:

Göran Ewerlöf
Hovrättslagman
08-561 670 61

Bertil Ahnborg
Hovrättsråd
08-561 670 65