JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt beslutar att inte inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen i Pirate Bay-målet (B 4041-09)

[2009-10-09] Svea hovrätt

Inför den planerade huvudförhandlingen i Pirate Bay-målet har två av de tilltalade begärt att hovrätten ska inhämta ett förhandsavgörande från EG-domstolen gällande vissa närmare angivna frågor om tolkning av gemenskapsrätten.

Två av de tilltalade har också begärt att hovrätten flyttar den planerade huvudförhandlingen i november till en annan tidpunkt. Hovrätten avslår begäran om förhandsavgörande och bedömer att det inte finns några hinder mot att hålla huvudförhandlingen i november som planerat. I samma beslut tar hovrätten även ställning i några andra handläggningsfrågor.

Hovrätten konstaterar i skälen för beslutet bl.a. att det i målet saknas sådana tolkningsfrågor avseende gemenskapsrättens innebörd som gör det nödvändigt att inhämta ett förhandsavgörande för att döma i saken.

En av de tilltalade har begärt att huvudförhandlingen ska hållas på annan ort än Stockholm. Hovrätten finner att det saknas skäl för detta och avslår därför begäran. Två av de tilltalade har av personliga skäl begärt att huvudförhandlingen i november ska flyttas till en annan tidpunkt. Hovrätten anser inte att de personliga skäl som de båda tilltalade har uppgett utgör giltig ursäkt (laga förfall) som innebär att de är förhindrade att inställa sig till en huvudförhandling.

Beslutet har fattats av hovrättslagmannen Kristina Boutz samt hovrättsråden Ingemar Persson och Ulrika Ihrfelt. Beslutet är enigt. Det kan inte överklagas särskilt.

Senast ändrad: 2009-10-09

För mer information kontakta:

Kristina Boutz
Hovrättslagman
08-561 675 11

Ulrika Ihrfelt
Hovrättsråd
08-561 675 13

För beställning av domen:
Svea hovrätts arkiv
08-561 673 30