JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

FMV:s upphandling av pansarvagnar ska göras om

[2009-10-29] Länsrätten i Stockholms län

Länsrätten i Stockholm har i dag beslutat att Försvarets materielverks (FMV) upphandling av Armoured Wheeled Vehicle System ska göras om. Länsrätten har funnit att upphandlingen i vissa delar har genomförts i strid med lagen om offentlig upphandling (LOU). Detta har medfört att BAE Systems Hägglunds Aktiebolag (Hägglunds) har kommit eller kunnat komma att lida skada.

Försvarets materielverk (FMV) har genomfört en upphandling av Armoured Wheeled Vehicle System, d.v.s. en upphandling av pansarvagnar med kringliggande system. Den 25 juni 2009 beslutade FMV att anta ett anbud från Patria Land & Armament Oy (Patria). Hägglunds har ansökt om överprövning hos Länsrätten i Stockholm då Hägglunds har ansett att FMV:s upphandling strider mot LOU på flera punkter.

Länsrätten har funnit att FMV i stort genomfört upphandlingen korrekt men att vissa delmoment i upphandlingen, enligt länsrättens mening, strider mot lagstiftningen. Dessa delmoment är att FMV:

  • har använt sig av en orimligt kort anbudstid
  • har gjort en otillåten väsentlig förändring av förfrågningsunderlaget
  • har på vissa punkter utformat ett oklart förfrågningsunderlag
  • har lämnat oklara upplysningar till anbudsgivarna

Genom nämnda förfarande har FMV:s upphandling kommit att strida mot LOU:s principer om transparens och likabehandling.

- Då man genomför en upphandling enligt LOU måste man följa vissa grundläggande principer. Två av dessa är principerna om transparens och likabehandling, säger Allan Johansson, rådman vid Länsrätten i Stockholms län. Principen om transparens innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt samt innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. Förfrågningsunderlaget är det samlade underlag som den upphandlande myndigheten skickar ut till potentiella leverantörer där myndigheten beskriver vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs. Principen om likabehandling innebär att alla anbudsgivare ska behandlas lika.

 - Länsrätten har funnit att FMV:s upphandling i vissa delar strider mot LOU, fortsätter Allan Johansson. Det räcker dock inte med att det har förekommit fel i upphandlingen. Felen måste också ha medfört att det bolag som ansöker om överprövning kommit eller kunnat komma att lida skada. Länsrätten har i det aktuella fallet funnit att de fel som har förekommit i upphandlingen har medfört att Hägglunds kommit eller kunnat komma att lida skada.


Länk till länsrättens dom (pdf)

Senast ändrad: 2009-10-29

För mer information kontakta:

Allan Johansson
Rådman
08-561 682 47

Emmelie Pettersén Uggla
Föredragande
08-561 685 04

Roger Olausson
Informatör
08-561 686 18