JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Arbetsförmedlingen döms till att betala skadestånd för diskriminering på grund av religion (mål nr T 7324-08)

[2010-02-08] Stockholms tingsrätt - Avdelning 3

Stockholms tingsrätt har i dag funnit att Arbetsförmedlingen gjort sig skyldig till diskriminering när myndigheten återkallade en anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program för en man som på grund av sin religiösa övertygelse inte tagit en kvinnlig företagsrepresentant i hand. Arbetsförmedlingen ska betala skadestånd till mannen med 60 000 kr för kränkning.

Arbetsförmedlingen hänvisade under hösten 2005 mannen till ett arbetsmarknadspolitiskt program. Under tiden han genomförde programmet var mannen berättigad till ekonomisk ersättning. I syfte att erhålla praktik, som ingick som ett moment i programmet, anordnades under våren 2006 ett möte med ett företag. Vid mötet avböjde mannen att ta företagets kvinnliga representant i hand med hänvisning till sin religion. En tid efter mötet beslutade
Arbetsförmedlingen att återkalla mannens anvisning till programmet med motiveringen att han genom sitt agerande vid mötet medverkat till att han inte erbjudits praktikplats. Arbetsförmedlingens åtgärd innebar även att mannen förlorade rätten till ekonomisk ersättning. Mannen överklagade beslutet till Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) som dock avslog överklagandet.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) väckte talan mot Arbetsförmed-lingen och gjorde gällande att mannen blev utsatt för diskriminering genom att anvisningen återkallades. Enligt DO innebar beslutet ett missgynnande av mannen som hade samband med hans religion. DO begärde att Arbetsförmedlingen skulle betala skadestånd till mannen med 120 000 kr.

Med hänsyn till utformningen av Arbetsförmedlingens och AMS beslut, samt innehållet i en tjänsteanteckning som upprättades av Arbetsförmedlingen, har det enligt tingsrätten stått klart att Arbetsförmedlingen återkallat mannens anvisning med anledning av att han vägrat att ta den kvinnliga företagsrepresentanten i hand. Detta trots att man känt till att han till följd av sin religiösa övertygelse saknade möjlighet att ta främmande kvinnor i hand. DO hade därmed gjort det antagligt att mannen blivit diskriminerad på grund av sin religion.

När den som påstår sig ha blivit diskriminerad har gjort det antagligt att diskriminering förekommit måste motparten, i det här fallet Arbetsför-medlingen, bevisa att diskriminering inte har förekommit.
Arbetsförmedlingen har emellertid inte lyckats bevisa sitt påstående att beslutet om att återkalla anvisningen saknade samband med mannens religion. Tingsrätten förpliktar därför Arbetsförmedlingen att betala skadestånd till mannen med 60 000 kr för kränkning. Vid bestämmandet av skadeståndets storlek har tingsrätten beaktat att diskrimineringen visserligen synes ha varit oavsiktlig men att den har ägt rum inom ramen för offentlig verksamhet och lett till allvarliga följder för mannen.

För en mer utförlig redogörelse för omständigheterna i målet och tingsrättens bedömning hänvisas till domen. Den finns tillgänglig på tingsrätten, avd. 3, enhet 32. Hänvisa till mål nr T 7324-08.

Senast ändrad: 2010-02-08

För mer information kontakta:

Axel Taliercio
Rådman
08-561 652 33