JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Stockholms tingsrätt dömer JA för folkrättsbrott

[2006-12-18] Stockholms tingsrätt

Stockholms tingsrätt har i dag dömt JA för folkrättsbrott, grovt brott, enligt 22 kap. 6 § brottsbalken och bestämt att ett tidigare livstidsstraff ska avse även folkrättsbrottet. Det är första gången i modern tid som någon person av svensk domstol dömts för folkrättsbrott.

Enligt åtalet, som i huvudsak bifallits av tingsrätten, utgjordes brottet av ett antal överträdelser av den internationella humanitära rätten (här benämnt folkrätten) som JA begått främst under sommaren 1993 i Bosnien Hercegovina. JA ingick i det s.k. Ludvig Pavlovicförbandet i den bosnisk kroatiska armén (HVO) och gjorde sig skyldig till överträdelser riktade mot bosniska muslimer. Det rörde sig om våld mot liv på person, grym behandling, tortyr samt kränkning av den personliga värdigheten. Tingsrätten har dock inte funnit att JA handlat med uppsåt att döda någon. Brottsligheten innefattade även s.k. etnisk rensning samt plundring och godtyckligt frihetsberövande av enligt folkrätten skyddade personer. I domen har tingsrätten uttalat sig om tillämpligheten och tolkningen av en rad folkrättsliga regler och bl.a. bedömt i vad mån det varit fråga om grova överträdelser av folkrätten vilket är en förutsättning för straffansvar för folkrättsbrott.

Tingsrätten har uttalat sig om brottets straffvärde enligt 29 kap.1 §- 3 § brottsbalken och efter att ha hänvisat till vissa utländska avgöranden, bl.a. av Krigsförbrytartribunalen för det forna Jugoslavien (ICTY), kommit fram till att brottet har ett straffvärde på omkring åtta år. Tingsrätten har också uttalat att, om tingsrätten haft att döma ut ett tidsbestämt straff, detta skulle ha blivit betydligt lägre än nämnda straffvärde med hänsyn till bl.a. den långa tid som gått sedan brottet.

Med hänsyn till utgången i målet och JA:s inställning har tingsrätten till elva målsägande dömt ut skadestånd på belopp mellan 70 000 kr och 425 000 kr.

Målnummer B 4084-04 avdelning 13

Senast ändrad: 2006-12-18

För mer information kontakta:

Runar Viksten
chefsrådman
08-657 50 64

Caroline Hindmarsh
rådman
08-657 50 00

För beställningar av domen kontakta Avdelning 13 kansli 08-657 54 61 eller 08-657 54 20