JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

31-årig Linköpingsbo döms för brott mot upphovsrättslagen (illegal fildelning) till villkorlig dom och 40 dagsböter

[2008-05-05] Linköpings tingsrätt

Linköpings tingsrätt har idag meddelat dom i ett uppmärksammat mål (tingsrättens mål nr B 1066-06) om illegal fildelning avseende såväl filmer som musikaliska verk som en 31-årig Linköpingsbo enligt åtalet påståtts ha gjort tillgängliga för allmänheten via fildelningsprogram i sin dator och därigenom med uppsåt eller av grov oaktsamhet vidtagit åtgärder som inneburit intrång i upphovsrätten. Tingsrätten har funnit åtalet styrkt och dömt mannen för brott mot upphovsrättslagen till villkorlig dom och 40 dagsböter på vardera 250 kr.

Ursprungligen omfattade åtalet drygt 30 filmverk, ett utbildningsmaterial och 23 305 musikverk. Vid en huvudförhandling i målet i december förra året lade åklagaren, kammaråklagaren Britt-Louise Viklund, ner åtalet beträffande utbildningsmaterialet och de 23 305 musikverken. Ett antal medlemsföretag i IFPI Svenska Gruppen, företrädda av advokaten Peter Danowsky, övertog åtalet beträffande den del av det nedlagda åtalet som avsåg musikaliska verk och justerade åtalet så att det avsåg 4 592 musikverk. Tingsrätten beslutade att ny huvudförhandling skulle hållas i målet, och den förhandlingen genomfördes den 9-10 april i år. Den åtalade 31-åringen (offentlig försvarare: advokaten Morgan Gerdin) förnekade brott. I målet hördes fem vittnen och även relativt omfattande skriftlig bevisning åberopades. Vid en samlad bedömning av den bevisning som åklagaren och målsägandena lagt fram har tingsrätten funnit åtalet styrkt beträffande i vart fall 30 filmverk och det antal musikaliska verk som målsägandena påstått, dvs. 4 592 st.

I fråga om påföljden har tingsrätten funnit att straffvärdet, med hänsyn till den mycket stora mängd filmverk och musikaliska verk som det rört sig om, är så högt att böter inte är en tillräckligt ingripande påföljd. Vid bedömningen av om brottet är av så kvalificerad art att påföljden bör bestämmas till fängelse har tingsrätten anfört:
Det är väl känt att olaglig fildelning äger rum i mycket stor omfattning i Sverige liksom i andra länder med hög grad av datoranvändning och Internetuppkoppling. Men det är givetvis i första hand en uppgift för statsmakterna att lagstiftningsvägen eller på annat sätt vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga för att i önskvärd omfattning komma till rätta med det mångfacetterade problem som detta innebär. Lika självklart är det att de starka kommersiella intressen som film- och skivindustrin företräder har ett ansvar för att genom förebyggande och andra åtgärder se till att de ekonomiska konsekvenserna av den alltmer utbredda fildelningen minskar.

Mot bakgrund av detta har tingsrätten gjort den bedömningen att brottet inte är av sådan art att det finns skäl att döma ut ett fängelsestraff utan istället bestämt påföljden till villkorlig dom i förening med 40 dagsböter på vardera 250 kr. Tingsrätten har också beslutat att förverka två hårddiskar som tagits i beslag hos den tilltalade av det skälet att det kan befaras att de kommer till brottslig användning.

Ingen av målsägandena har begärt något skadestånd i målet.


Senast ändrad: 2008-05-05

För mer information kontakta:

Urban Sandén
Lagman
013-25 10 20