Om god man och förvaltare

En person som har svårt att hantera sin ekonomi, sköta kontakt med myndigheter eller behöver hjälp med att begära rätt vård och omsorg kan få en god man eller förvaltare.

En person kan på förhand skriva en framtidsfullmakt som till exempel säger vem som ska ta hand om personens ekonomi den dag hen behöver hjälp. 

Tingsrätten ska alltid välja det alternativ som är minst ingripande för personen.

Vad är skillnaden mellan god man och förvaltare?

 • Att ha en god man är som huvudregel en frivillig åtgärd som kräver att personen själv går med på det.
 • Om personen inte förstår vad det innebär att ha god man, till exempel på grund av demens eller annan sjukdom, kan ett läkarintyg eller liknande utredning behövas för att tingsrätten ska besluta.
 • Att utse förvaltare är en tvångsåtgärd som kan användas mot en persons vilja när tingsrätten anser att hen inte kan ta hand om sig själv eller sina tillgångar.
 • Den som får en förvaltare förlorar rätten att själv ingå avtal eller hantera sina pengar.
 • Tingsrätten kan besluta om förvaltare utan att anhöriga eller personen själv måste gå med på det.

Vem kan få en god man eller förvaltare?

 • Tingsrätten beslutar om en person har rätt till god man.
 • Det måste finnas ett tydligt behov på grund av sjukdom, psykisk störning, dålig hälsa eller liknande.
 • I de flesta fall intygar en läkare om behovet.
 • Om behovet i stället kan tillgodoses genom att en anhörig får en fullmakt för att utföra vissa sysslor, till exempel bankärenden, har man inte rätt till god man.
 • Tingsrätten beslutar om en person ska ha förvaltare.
 • Eftersom förvaltarskap är mer ingripande än godmanskap får man förvaltare bara om det inte räcker med god man.
 • Det måste finnas ett tydligt behov på grund av sjukdom, psykisk störning, dålig hälsa eller liknande.
 • Vad förvaltaren ska göra anpassas helt till vad personen behöver. Det kan handla om enstaka insatser, som att sälja en fastighet. Det kan också handla om vissa delar av personens vardag.

Vad kan en god man hjälpa dig med?

En god man kan få i uppdrag att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för din person. I många fall finns ingen skarp gräns för hjälpbehovet och den gode mannens uppdrag omfattar därför ofta en kombination av att bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person.

 • Att bevaka rätt innebär att den gode mannen ska se till att du inte fråntas dina rättigheter och att du får den hjälp och det skydd du har rätt till.
 • Den gode mannen kan till exempel ansöka om bostadsbidrag och överklaga beslut.
 • Att förvalta egendom tar sikte på ekonomisk förvaltning.
 • Den gode mannen kan till exempel sköta din ekonomi, betala räkningar, förvalta eventuella fastigheter och annat av värde.
 • Att sörja för person tar sikte på dina personliga intressen.
 • Den gode mannen ska till exempel se till så att du får den vård och omsorg som behövs. Det kan handla om att ansöka om hemtjänst och färdtjänst eller skaffa hjälpmedel.

Om du inte längre vill ha eller behöver god man

Du kan vända dig till överförmyndaren i din kommun eller själv ansöka hos tingsrätten.

 • Att ha god man är en frivillig åtgärd och du bestämmer själv om det ska avslutas.
 • Om du vill byta god man ska du kontakta överförmyndaren i din kommun.
 • Om du inte längre vill ha god man kan du antingen prata med överförmyndaren eller skriva direkt till tingsrätten.
 • Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om upphörande av godmanskap.
  Skriv till tingsrätten, antingen via e-post eller vanligt brev. Var tydlig med att skriva ditt namn och personnummer, och att du inte längre vill ha god man.
 • Om en god man inte längre behövs ska godmanskapet upphöra. Tingsrätten beslutar om upphörande av godmanskap.
 • En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan ansöka om upphörande. Även överförmyndaren och den gode mannen kan ansöka.
 • Om huvudmannen dör behöver dock inte rätten fatta beslut om att godmanskapet ska upphöra. Då upphör det automatiskt.
 • Den som vill byta god man ska kontakta överförmyndaren i sin kommun.
 • Om hjälpbehovet har ökat och det finns behov av en förvaltare i stället för godmanskap kan tingsrätten besluta att den enskilde i stället ska ha förvaltare.
 • Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om upphörande av godmanskap.
 • Skriv till tingsrätten, antingen via e-post eller vanligt brev. Var tydlig med att skriva namn och personnummer på den som har god man. Skriv också ditt eget namn och personnummer, och vilken relation du har till den anhörige.

Om du inte längre vill ha eller har behov av förvaltare

Du kan vända dig till överförmyndaren i din kommun eller själv ansöka hos tingsrätten.

 • Om en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra. Tingsrätten beslutar om upphörande av förvaltarskap.
 • Du kan själv ansöka om att ditt förvaltarskap ska upphöra om du är minst 16 år gammal.
 • Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om upphörande av förvaltarskap.
 • Skriv till tingsrätten, antingen via e-post eller vanligt brev. Var tydlig med att skriva namn och personnummer på den som har förvaltare. Skriv också ditt eget namn och personnummer, och vilken relation du har till den anhörige.
 • Om hjälpbehovet har minskat och du behöver en god man i stället för förvaltare kan tingsrätten besluta att du i stället ska ha en god man.
 • Om du vill byta förvaltare ska du kontakta överförmyndaren i din kommun.
 • Om en förvaltare inte längre behövs ska förvaltarskapet upphöra. Tingsrätten beslutar om upphörande av förvaltarskap.
 • En nära anhörig, till exempel en make, sambo, föräldrar, syskon eller barn, kan ansöka om upphörande. Ansökan kan också göras av överförmyndaren och förvaltaren.
 • Det finns ingen särskild blankett för att ansöka om upphörande av förvaltarskap.
 • Skriv till tingsrätten, antingen via e-post eller vanligt brev. Var tydlig med att skriva namn och personnummer på den som har förvaltare. Skriv också ditt eget namn och personnummer, och vilken relation du har till den anhörige.
 • Om hjälpbehovet har minskat och det finns behov av en god man i stället för förvaltare kan tingsrätten besluta att den enskilde i stället ska ha god man.
 • Om huvudmannen dör behöver dock inte rätten fatta beslut om att förvaltarskapet ska upphöra. Då upphör det automatiskt.
 • Den som vill byta förvaltare ska kontakta överförmyndaren i sin kommun.

Mer om god man eller förvaltare

 • Den som har en god man eller förvaltare får som huvudregel själv stå för kostnaderna. Hur mycket det kostar beslutas av överförmyndarnämnden i kommunen.
 • För att bli god man eller förvaltare behöver du vara ärlig, noggrann och tycka om att hjälpa andra människor.
 • Det är kommunens överförmyndare som har tillsyn över gode män och förvaltare. Innan tingsrätten beslutar om god man eller förvaltare ska överförmyndaren göra en kontroll och yttra sig om personen är lämplig.
 • Kontakta överförmyndaren i din kommun om du är intresserad av att bli god man eller förvaltare.

Ytterligare information

 • Vad innebär det att ha en god man eller förvaltare?
 • När och hur utser domstolen en god man eller förvaltare?
 • Fullmakt, anhörigbehörighet och framtidsfullmakt som alternativ
Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll