Vård och underhåll av mark

Du som är arrendator och du som är jordägare ansvarar gemensamt för markens skick. Arrendatorn ska vårda marken och se till att den inte skadas. Jordägaren är ansvarig för att bygga om eller bygga nytt på marken om det behövs.

Arrendatorns vårdnadsplikt och underhållsskyldighet

Vårdnadsplikten innebär att du som är arrendator ska hindra att det uppstår skador på arrendeområdet. Om en skada skulle uppstå under arrendetiden är det ditt ansvar att hindra eller minska skadan. Du har rätt till ersättning för arbetet vid en skada, om du inte har orsakat den själv.

Underhållsskyldigheten innebär att du som är arrendator är ansvarig för det löpande underhållet. Det innebär till exempel underhåll av vägar och broar, att byta ut trasiga fönsterrutor, in- och utvändig målning och rensning av diken, täckdikesögon och brunnar.

Du som är arrendator är skyldig att hålla arrendeområdet i samma skick som vid tillträdet. Om marken skulle bli skadad eller försämrad under arrendetiden har jordägaren rätt att få ersättning.

Jordägarens byggnadsskyldighet

Byggnadsskyldigheten innebär att du som är jordägare ska bygga om eller bygga nytt om en anläggning, byggnad eller täckdikning är så skadat eller försliten att det inte är möjligt att underhålla.

Din byggnadsskyldighet gäller inte om:

  • arrendatorn har skadat marken själv
  • det inte är ekonomisk försvarbart att göra investeringen
  • det som behöver åtgärdas ingår i arrendatorns underhållsskyldighet.

Det är arrendenämnden som prövar frågan om byggnadsskyldighet. Både du som är jordägare och du som är arrendator kan ansöka om prövning.

Arrendeställets skick vid tillträde

Ett jordbruksarrende får upplåtas i befintligt skick. Undantaget är om det finns ett bostadshus på marken. Bostadshuset måste då vara i hälsoriktigt skick.

Om du som är arrendator reparerar brister som fanns vid tillträdet ska jordägaren ersätta dig. Du ska ersättas direkt om det gäller förbättringar på bostadshus, annars ska du ersättas efter avräkningen.

Du som är arrendator har inte rätt till ersättning vid förbättringar på de delar som inte ingår i underhållsskyldigheten.

Bostadshusets skick

Om det ingår en bostad i jordbruksarrendet, ett så kallat gårdsarrende, ska jordägaren se till att bostaden är i hälsoriktigt skick. Frågan om bostaden är i hälsoriktigt skick prövas vid syn. Vid synen bedömer synemännen bostadens skick och inom vilken tid som eventuella brister ska åtgärdas. Synemännen fastställer också kostnaden för åtgärderna.

Jordägaren måste åtgärda bristerna inom utsatt tid. Om jordägaren inte gör det har arrendatorn rätt att utföra arbetet och få ersättning från den kostnad som synemännen har fastställt.

Arrendatorn har rätt att säga upp arrendeavtalet i förtid om bristerna på bostadshuset är omfattande. Arrendatorn har också rätt att få avdrag på arrendeavgiften samt ersättning för den tid som bostaden är i bristfälligt skick.

Genomföra ny täckdikning

Arrendatorn kan ansöka om tillstånd för att utföra en ny täckning till arrendenämnden. Då får arrendatorn rätt att täckdika den del av arrendestället som inte var täckdikat när arrendatorn tillträdde.

För att ansöka om ny täckdikning måste du som är arrendator kunna visa på att investeringen fyller ett verksamhetsekonomiskt intresse. Det innebär att investeringen måste vara lönsam på sikt.

Du ansöker om tillstånd för ny täckdikning genom att fylla i blanketten, eller skriva en ansökan, och skicka den till arrendenämnden.

Vid beslutet kan arrendenämnden också fastställa en kostnad för arbetet. Du som är arrendator har rätt att få kostnaden för arbetet ersatt av jordägaren.

Investering och förbättring på jordbruksarrendet

Du som är arrendator kan få tillstånd att investera i marken om investeringen avser byggnader, anläggning eller jord och antas bli lönsam på sikt. Det gäller också om ditt intresse av investeringen väger över jordägarens att inte göra den.

Om du som är jordägare istället genomför en investering som leder till att markens värde ökar kan arrendatorn få en höjning av avgiften.

Skulle det uppstå en tvist om avgiftshöjning är det är tingsrätten som behandlar tvisten.

Du som är arrendator har rätt att få ersättning vid avräkningen om du genomfört förbättringar för jordbruket. Det kan till exempel vara att anlägga en väg, röja sten eller odla upp delar som inte tidigare var odlade. Det är synemännen som bestämmer om ersättningen.

Uppdaterad
2019-09-16