Villkorsändring

Om du vill ändra något av villkoren som finns i avtalet kan du begära villkorsändring. Detta kan både du som är jordägare och du som är arrendator göra.

Arrendenämnden kan besluta om nya avtalsvillkor. För att nämnden ska kunna pröva ärendet måste du som är arrendator ha besittningsskydd. Avtalet måste också vara tidsbestämt. Nämnden kan fatta beslut om nya avtalsvillkor i samband med en förlängningstvist eller i en ren villkorstvist.

Begär villkorsändring

Du begär villkorsändring genom att skicka ett meddelande till din motpart. Villkorsmeddelandet ska vara skriftligt och beskriva hur du vill ändra villkoren. Syftet med meddelandet är att ni ska börja förhandla. Du ska lämna meddelandet inom samma tidsperiod som du skulle ha sagt upp avtalet.

Om ni inte kommer överens

Om ni inte kommer överens kan du som begärt villkorsändring vända dig till arrendenämnden. Ansökan till nämnden ska innehålla uppgifter om hur du vill att villkoren ska ändras. Din ansökan måste skickas senast två månader innan arrendetiden går ut.

Du ansöker genom att fylla i blanketten, eller skriva en ansökan, och skicka den till arrendenämnden.

Du som har begärt villkorsändring har rätt att begära andra villkor än de du skrev i meddelandet i ansökan till arrendenämnden. Du har också rätt att ändra dig under processen.

Du som har begärt villkorsändring bestämmer inom vilken ram som nämnden ska bestämma de nya villkoren. Arrendenämnden kan inte besluta om mer fördelaktiga villkor.

Om du inte är nöjd med arrendenämndens beslut kan du överklaga beslutet till hovrätten.

Villkorsändring av arrendeavgiften

Arrendeavgiften ska vara skälig vilket innebär att avgiften ska motsvara värdet på arrendestället. Om du som är jordägaren och du som är arrendatorn inte kommer överens om arrendeavgiften kan ni vända er till arrendenämnden.

När nämnden fattar beslut tar de bland annat hänsyn till arrendeställets avkastningsförmåga, arrendeavtalets innehåll och andra omständigheter.

Exempel på faktorer som har betydelse vid bestämmande av arrendeavgiften

 • Jordens produktionsförmåga
 • Arealstorleken
 • Dräneringshållanden
 • Jordens geografiska och ekonomiska läge
 • Produktionsinriktningen
 • Hur många byggnader som ingår samt deras skick och utformning
 • Arrendatorns investeringar
 • Indexreglering och andra ekonomiska avtalsvillkor
 • Möjligheten att hyra ut lediga rum i byggnaderna
 • Jordägarens kostnader för avskrivning av byggnader och anläggningar samt underhåll för dessa
 • Jordägarens kostnader för förvaltning, försäkringar, avgifter och räntor
 • Avgiftsnivån på likvärdiga arrendeställen

Om du inte är nöjd med arrendenämndens beslut kan du överklaga beslutet till hovrätten.

Om du som är arrendator inte kan acceptera ändringarna

Om arrendenämnden ändrar villkoren på ett sätt som du som är arrendator inte kan acceptera har du rätt att säga upp avtalet. Du måste då säga upp avtalet senast två månader efter beslutet.

Avtalet slutar då att gälla den fardag som inträffar närmast inom sex månader efter din uppsägning. Fardag kallas den dag då avtalet upphör att gälla. Inom arrende är fardag den 14 mars.

Uppdaterad
2019-09-16