Så går det till i hyresnämnden

 1. Din ansökan kommer in till nämnden

  Din ansökan granskas av hyres- eller arrendenämnden. Om det behövs mer information hör nämnden av sig till dig.

 2. Du kan få komplettera med fler uppgifter

  Det är du som ska skicka eller lämna in all information som behövs för att nämnden ska kunna fatta beslut i den aktuella frågan. Nämnden hämtar inte in någon egen utredning eller gör några egna undersökningar.

  I vissa fall begär nämnden in kompletterande uppgifter från dig. Om du inte skickar in dem kan nämnden avvisa din ansökan.

 3. Ansökan skickas till din motpart

  Om din ansökan är fullständig skickar hyres- eller arrendenämnden en kopia av den till din motpart. Nämnden ber din motpart att yttra sig.

  Den fortsatta handläggningen kan variera något när det gäller de olika ärendena och hos de olika nämnderna.

 4. Försök till överenskommelse – förlikning

  Hyres- och arrendenämnderna börjar med att försöka få dig och din motpart att förhandla för att komma överens. Skulle ni lyckas komma överens kallas det för att ni förlikas. Det är tänkt att parterna själva ska sköta dessa förhandlingar.

  Om ni förlikas kan ni be att hyres- eller arrendenämnden stadfäster förlikningen genom ett beslut. Det innebär att er överenskommelse gäller som en dom.

 5. Om ni inte kommer överens – nämnden kallar dig och din motpart till sammanträde

  Om du och din motpart inte kommer överens kallar nämnden er till ett sammanträde. Det står i kallelsen om du måste vara med själv eller om du kan skicka ett ombud. Det står också i kallelsen om nämnden kan avgöra ärendet trots att du inte kommer.

  Vid sammanträdet kan det också finnas tillfälle att föra förlikningsdiskussioner.

  Sammanträdet är i de flesta fall offentligt. Det betyder att vem som helst har rätt att vara med och lyssna.

Sammanträde i nämnden

De här personerna är med vid sammanträde i hyres- eller arrendenämnden:

 • Du som har ansökt eller ditt ombud.
 • Din motpart eller motpartens biträde. Ett biträde är en jurist, ofta en advokat.
 • Nämnden som består av: 
  - en jurist, som är ordförande och som kallas för hyresråd 
  - två intresseledamöter, som har erfarenhet av antingen fastighetsförvaltning och hyresgästers eller bostadsrätthavares förhållanden, eller av arrendeförhållanden.
 • En person som skriver protokoll.

Det händer att nämnden består av två jurister.
Vid medling kan nämnden bestå av enbart en jurist.

Så går sammanträdet i nämnden till

 1. Sammanträdet börjar

  Ordförande inleder mötet med att gå igenom de handlingar som har kommit in.

 2. Du och din motpart får berätta mer

  Du och din motpart får nu möjlighet att berätta mer.

  Om det finns skriftliga handlingar eller fotografier som du eller din motpart har lämnat in får du möjlighet att gå igenom dessa.

 3. Eventuella vittnens tur

  Om det finns vittnen i ärendet får de svara på frågor nu.

 4. Besiktning

  Nämnden besiktigar i många fall den aktuella lägenheten, lokalen eller arrendestället.

  Ska nämnden ha besiktning brukar det vanligtvis ske i slutet av sammanträdet. Nämnden och parterna åker då till det ställe som ska besiktigas.

 5. Sammanträdet avslutas

  Du och din motpart får tillfälle att säga någonting avslutningsvis.

  Ordförande avslutar sammanträdet och talar om hur beslutet kommer att meddelas. Beslut kan meddelas direkt efter sammanträdet eller senare.

Det händer efter sammanträdet

 1. Nämnden överlägger

  Efter sammanträdet går nämnden igenom ärendet. De diskuterar vilken lösning de ska föreslå eller vilket beslut de ska ta.

  Detta kallas för överläggning och den är inte offentlig.

 2. Nämnden meddelar beslut

  Du och din motpart kallas tillbaka. Ordförande berättar om den lösning som nämnden föreslår och det beslut som nämnden tagit.

  Ibland meddelar nämnden istället ett datum och klockslag för när beslutet ska meddelas. Då skickar nämnden det skriftliga beslutet till din adress det datumet.

 3. Du får beslutet

  Normalt skickar hyres- och arrendenämnderna sitt beslut till dig och din motpart med post. Om du har fått ett beslut direkt efter sammanträdet skickas det till dig inom sju dagar.

Uppdaterad
2019-09-16