Beslut i nämnderna som du kan överklaga

Du kan överklaga många av hyresnämndens beslut. Det sker till Svea hovrätt. Andra beslut och yttranden kan du inte överklaga. Arrendeärenden kan du också överklaga. Det sker till den hovrätt där arrendet finns.

Hyresnämndens beslut som du kan överklaga

Hyresnämndens beslut överklagas till Svea hovrätt.

Beslut som gäller bostad

 • Åtgärdsförläggande (hyresvärdens skyldighet att avhjälpa en eller flera brister i en bostadslägenhet) (11 § 1 st. 5 och 16 § 2 st. HL)
 • Föreläggande för hyresvärden att rusta upp en bostadslägenhet (upprustningsföreläggande) (18 a-c §§ HL)
 • Tillstånd för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet (18 d-f §§ HL)
 • Förbud för hyresvärden att förbättra och ändra en bostadslägenhet (18 h § HL)
 • Ersättningsskyldighet för en bostadshyresgäst som minskat lägenhetens  bruksvärde (genom att till exempel måla om och tapetsera) (24 a § HL)
 • Tillstånd att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet till en sammanboende (34 § HL)
 • Tillstånd för en kommun att överlåta hyresrätten till en bostadslägenhet (37 § HL) 
 • Tvist om förlängning av ett bostadshyresavtal och tvist om uppskov med avflyttningen från en bostadslägenhet (49 och 52 §§ HL)
 • Prövning av hyresvillkoren för en bostadslägenheten (54 § HL)
 • Återbetalning av en oskälig hyra vid upplåtelse av en bostadslägenhet i andra hand (55 f § HL)
 • Utdömande av vite enligt hyreslagen (62 § HL)
 • Föreläggande för en hyresvärd att lämna ut uppgifter om hyran (64 § HL)
 • Tvist om medlemskap i en bostadsrättsföreningen (2 kap. 10 § BRL)
 • Tvist om bostadsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (4 kap. 6 § BRL)
 • Fastställande av hyresvillkoren i vissa fall (4 kap. 9 § BRL)
 • Godkännande av vissa stämmobeslut (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL)
 • Utdömande av vite enligt bostadsrättslagen (11 kap. 2 § BRL)
 • Tvist om förhandlingsklausul (2 § HFL)
 • Prövning av förhandlingsöverenskommelse (22 § HFL)
 • Ändring av hyresvillkor enligt 24 § (24 § HFL)
 • Giltighet av hyresvillkor och/eller återbetalningsskyldighet (23 § HFL)
 • Rätt till förhandlingsordning (9 § HFL)
 • Förlängning av förhandlingsordning (13 § HFL)
 • Skadestånd (26 § och/eller 27 § HFL)
 • Hyresvillkor (4 § lagen om uthyrning av egen bostad)
 • Tvist om hyresvillkoren (3 kap. 14 § lagen om kooperativ hyresrätt)
 • Tvist om upplåtelse med kooperativ hyresrätt (4 kap. 6 § lagen om kooperativ hyresrätt)

I ärenden enligt 9, 13, 26 och 27 §§ HFL är inte den enskilda hyresgästen part utan i stället en organisation av hyresgäster.

Beslut som gäller lokal

 • Tillstånd för hyresgästen att använda lokalen för ett annat ändamål (23 § 2 st. HL)
 • Tillstånd för hyresgästen att överlåta hyresrätten till sin lokal (36 § HL)
 • Tvist om medlemskap i en bostadsrättsförening (lokal med bostadsrätt) (2 kap. 10 § BRL)
 • Tvist om bostadsrättsföreningens skyldighet att upplåta bostadsrätt (lokal med bostadsrätt) (4 kap. 6 § BRL)
 • Fastställande av hyresvillkoren i vissa fall (lokal med bostadsrätt) (4 kap. 9 § BRL)
 • Godkännande av vissa stämmobeslut (lokal med bostadsrätt) (9 kap. 16 § 1 st. 1, 1a eller 2 BRL)
 • Utdömande av vite enligt bostadsrättslagen (lokal med bostadsrätt) (11 kap. 2 § BRL)  

Övriga ärenden i hyresnämnden

Följande ärenden i hyresnämnden går också att överklaga:

 • Ärenden enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt.
 • Ärenden enligt bostadsförvaltningslagen.

Hyresnämndens beslut och yttranden som du inte kan överklaga:

Beslut som gäller bostad

 • Tillstånd för hyresgästen att byta sin bostadslägenhet (35 § HL).
 • Tillstånd för hyresgästen att upplåta sin bostadslägenhet i andra hand (40 § HL).
 • Tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand
  (7 kap. 11 § BRL).

Beslut som gäller lokal

 • Uppskov med avflyttningen för en lokalhyresgäst och bestämmande av hyresvillkoren under uppskovstiden (59 § HL)
 • Yttrande om marknadshyran eller yttrande om huruvida en ersättningslokal är godtagbar eller inte
  (i samband med obligatorisk medling) (23 § 2 st. lag om arrendenämnder och hyresnämnder)
 • Tillstånd att upplåta en bostadsrättslägenhet i andra hand (lokal med bostadsrätt) (7 kap. 11 § BRL).

Svea hovrätts beslut går inte att överklaga

Svea hovrätts beslut i ett mål som överklagats från hyresnämnden är slutgiltigt. Ett sådant beslut kan du alltså inte överklaga.

Arrendeärenden som du kan överklaga

Du kan överklaga alla arrendenämndens beslut. Det krävs inget prövningstillstånd och du överklagar till den hovrätt där arrendet finns. Vet du inte vilken hovrätt det är kan du söka på postnummer här:

Beslut som du kan överklaga:

Jordbruksarrende

 • förlängning av arrendeavtalet och/eller ändring av arrendevillkoren (9 kap. 10 § jordabalken) 
 • uppskov med att lämna arrendestället (9 kap. 12 b och 13 §§ jordabalken)
 • flyttningsersättning (9 kap. 14 § jordabalken)
 • byggnadsskyldighet eller ny täckdikning (9 kap. 17 a §, 18 § och 21 § jordabalken)
 • tillstånd till investering (9 kap. 21 a § jordabalken)
 • överlåtelse av arrenderätt (9 kap. 31 § och 31 b § jordabalken).

Bostadsarrende

 • förlängning av arrendeavtalet och/eller ändring av arrendevillkoren (10 kap. 6 a § jordabalken)
 • uppskov med att lämna arrendestället (10 kap. 6 a § jordabalken)

Anläggningsarrende

 • uppskov med att lämna arrendestället (11 kap. 6 b § jordabalken).

Fiskearrende

 • förlängning av arrendeavtalet och/eller ändring av arrendevillkoren (5 § andra stycket lag om fiskearrenden)
 • uppskov med att lämna arrendestället (5 § andra stycket lag om fiskearrenden).

Ärenden enligt jaktlagen

 • förlängning av jakträttsavtalet och/eller ändring av jakträttsvillkoren (18 § jaktlagen i dess lydelse under tiden den 1 januari 1988 till och med den 31 december 2000).

Ärenden enligt lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället

 • Frågan om hembud behövs (6 § andra stycket lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället).
 • Anmälan av hembud (8-9 §§ lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället).
 • Antagande av hembud och underrättelse om att hembud inte antas (10 § lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället).
 • Tillstånd till överlåtelse (12 § lag om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället).

Överklaga hovrättens beslut

Enligt huvudregeln kan du överklaga alla hovrättens beslut till Högsta domstolen. Men en förutsättning för att Högsta domstolen ska ta upp ditt ärende är att den beviljar prövningstillstånd. Du kan i princip bara få prövningstillstånd om ditt ärende har så kallat prejudikatsintresse.

I följande ärendetyper måste hovrätten bevilja prövningstillstånd för att du ska få gå vidare till Högsta domstolen:

Jordbruksarrende

 • Uppskov med att lämna arrendestället (9 kap. 12 b § jordabalken).
 • Byggnadsskyldighet eller ny täckdikning (9 kap. 17 a §, 18 § och 21 § jordabalken).
 • Tillstånd till investering (9 kap. 21 a § jordabalken).

Bostadsarrende

 • Uppskov med att lämna arrendestället (10 kap. 6 a § jordabalken såvitt avser hänvisningen till 9 kap. 12 b§ jordabalken).

Anläggningsarrende

 • Uppskov med att lämna arrendestället (11 kap. 6 b § jordabalken).

Fiskearrende

 • Uppskov med att lämna arrendestället (5 § andra stycket lag om fiskearrenden).

Hovrätten kan bara tillåta att beslutet överklagas om det finns ett prejudikatintresse. Även när hovrätten tillåter att ett ärende av den här typen överklagas, gäller reglerna om att det krävs prövningstillstånd i Högsta domstolen.

Uppdaterad
2019-09-16