De här besluten kan du överklaga

Fastighetsfrågor

Beslut som rör fastigheter och som först har fattats av Lantmäteriet ska du överklaga till mark- och miljödomstolen. Det handlar om fastighetsgränser, intrång, inlösen, avgifter, gemensamhetsanläggningar, marköverföringar, ersättning och förrättningskostnader.

Obs! Vissa fastighetsfrågor hanteras av hyres- och arrendenämnderna.
Här kan du läsa mer:

Plan och byggfrågor

Plan- och bygglagen handlar om vad du får och inte får göra med, eller uppföra på, din mark. Här är det alltid kommunen som är första instans, det vill säga som fattar det första beslutet.

Plan- och byggbeslut som överklagas till mark- och miljödomstolen är detaljplaner, bygglov och tillsynsbeslut.

Detaljplaner

Ett beslut att anta en detaljplan fattas av kommunfullmäktige eller av byggnadsnämnden eller kommunstyrelsen. Det beslutet kan numera (sedan 1 juni 2016) överklagas direkt till mark- och miljödomstolen.

Bygglov

Beslut om bygglov fattas av kommunernas byggnadsnämnd eller av någon kommunal tjänstman. De besluten kan du också överklaga: först till länsstyrelsen och sedan, om du inte är nöjd med länsstyrelsens beslut, till mark- och miljödomstolen.

Tillsyn

Tillsynsbeslut tas också av kommunen. De kan till exempel innebära att:

  • bevaka att byggnader uppförs på rätt sätt, det vill säga enligt bygglov eller detaljplaner
  • byggnader eller tomter hålls i vårdat skick
  • hantera och ta ställning till allmänhetens klagomål
  • hantera anmälningar om otillåtna byggnadsåtgärder.

Beslut enligt miljöbalken

Många frågor som regleras av miljöbalken prövas först av kommunernas miljönämnder, av länsstyrelserna eller av myndigheter som Kemikalieinspektionen, Energimyndigheten och Naturvårdsverket.

Det kan gälla både tillsynsärenden – som föreläggande om försiktighetsmått, åtgärder eller undersökningar – och godkännanden, dispenser och tillståndsärenden.

Kommunala beslut överklagas först till länsstyrelsen och därefter till mark- och miljödomstol.

Exempel på vanliga överklagade beslut är:

  • strandskyddsdispenser
  • tillstånd till avloppsanordningar
  • miljösanktionsavgifter.

Vatten- och avloppsfrågor

Det är bara kommuner som kan överklaga beslut om vatten och avlopp. Det handlar här om en länsstyrelse som har förelagt en kommun att inrätta en allmän vatten- och avloppsanläggning eller att utöka ett verksamhetsområde med hänsyn till miljö och hälsoskydd.

Publicerad
2019-11-04
Uppdaterad
2019-11-04