Vilka arbetar på mark- och miljödomstolen?

De som dömer på mark- och miljödomstolen är juristdomare och tekniska råd.

De tekniska råden har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar.

I vissa mål deltar även särskilda ledamöter. En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde.

Den andra ska ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av sådana sakfrågor som faller inom nämnda förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden.

De särskilda ledamöterna är till skillnad från domarna och de tekniska råden inte anställda vid domstolen, utan tjänstgör efter kallelse.

På mark- och miljödomstolen arbetar även beredningsjurister som handlägger mål, i första hand de överklagade målen, och föredrar förslag till domar och beslut.

All korrespondens i målen hanteras av avdelningarnas domstolshandläggare, som även sköter protokollföring och arkivering med mera.