Checklista när man överklagar till Högsta domstolen

Det framgår av en bilaga till hovrättens dom hur du ska göra för att överklaga. Denna checklista är ett komplement och beskriver de uppgifter som behövs för handläggningen av målet i Högsta domstolen.
 1. 1
  Grunduppgifter
  • Namn, adress och personnummer.
  • Telefonnummer där du kan nås på dagtid.
  • E-postadress.
  • Vilken dom eller vilket beslut som överklagas (underinstansens mål- eller ärendenummer samt dag för dom/beslut).
 2. 2
  Skäl för prövningstillstånd
  • Ange de skäl som du vill föra fram för att Högsta domstol ska meddela prövningstillstånd.
  • Det bör noga anges varför en dom från Högsta domstolen kan vara av värde för rättstillämpningen i ett vidare perspektiv än i just ditt fall eller, om du anser att det finns synnerliga skäl för att Högsta domstolen ska pröva ditt överklagande, varför det är så.
  • Det räcker alltså inte att man anger att hovrätten har bedömt målet fel.
  • Om ditt överklagande gäller ett beslut av en hovrätt att inte meddela prövningstillstånd, bör det av överklagandet till Högsta domstolen framgå både varför hovrätten borde ha meddelat prövningstillstånd och varför Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd.
 3. 3
  Skicka eller lämna in överklagandet till hovrätten

  Överklagandet skickas till den hovrätt som avgjorde målet för att den domstolen ska kunna ta ställning till att överklagandet har kommit in inom fristen för överklagande. Hovrätten skickar därefter sin akt och överklagandet till Högsta domstolen.

 4. 4
  Om överklagandet inte är komplett
  • Överklagandet granskas först för en bedömning av om det finns behov av någon komplettering av det.
  • Om det inte är komplett kommer du att få ett besked om det.
  • När överklagandet är komplett lämnas det över till en beredningsjurist eller en justitiesekreterare, som ansvarar för den fortsatta handläggningen.
Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll