Checklista för att väcka talan

Här finns en checklista för det som behövs för handläggningen när du vill att Högsta förvaltningsdomstolen ska pröva ett överklagande. Du hittar också vad som gäller om du vill ansöka om rättsprövning eller resning.

Checklista för att väcka talan

För att överklaga t.ex. en dom eller ett beslut av en kammarrätt till Högsta förvaltningsdomstolen behöver du ange följande information:

 1. 1
  Grunduppgifter
  • Namn, adress och personnummer.
  • Telefonnummer där du kan nås på dagtid.
  • Eventuell e-postadress.
  • Vilken dom eller vilket beslut som överklagas (underinstansens mål- eller ärendenummer samt dag för dom/beslut).
 2. 2
  Yrkanden och grunder
  • I överklagandet ska du även ange vad du yrkar (dvs. vilken ändring av avgörandet du vill ha) och vilka omständigheter du stödjer ditt yrkande på.
  • Om målet kräver prövningstillstånd ska du tala om varför du anser att Högsta förvaltnings-domstolen ska ge prövningstillstånd.

  För att Högsta förvaltningsdomstolen ska kunna meddela prövningstillstånd krävs att det är av vikt för rätts­tillämpningen att talan prövas (prejudikatskäl) eller att det föreligger synnerliga skäl för en prövning.

 3. 3
  Övriga handlingar
  • Du behöver inte bifoga handlingar som redan skickats in till kammarrätten eller förvaltningsrätten.

  Observera att enligt 37 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) beaktas inte nya omständigheter och bevis som åberopas först i Högsta förvaltningsdomstolen om det inte finns särskilda skäl.

 4. 4
  För dig som är ett offentligt biträde
  • Ett offentligt biträde som ansöker om prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen bör också skicka med kostnadsräkningen.

  Högsta förvaltningsdomstolen påminner inte om kostnadsräkning innan frågan om prövningstillstånd avgörs (jfr Högsta domstolens beslut den 9 juni 2014 i mål B 923-14). Ett biträde som inte inkommer med ersättningsanspråk innan denna fråga avgörs kan därför komma att gå miste om ersättning om prövningstillstånd inte meddelas.

 5. 5
  Skicka eller lämna in överklagandet

  Du ska alltid skicka in överklagandet till den underinstans som meddelat domen eller beslutet. Underinstansen kontrollerar om överklagandet kommit in i rätt tid, och skickar det vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

Ansökan om rättsprövning

Om du vill ansöka om rättsprövning måste du lämna samma information som domstolen behöver vid överklagande (se ovan), men i stället för den dom eller det beslut som överklagas ange vilket regeringsbeslut som du vill ska bli föremål för rättsprövning.

 • Du bör även ange vilken rättsregel du anser att beslutet strider mot och på vilket sätt regeringens beslut har innefattat en prövning av dina civila rättigheter eller skyldigheter (enligt artikel 6.1 i Europakonventionen till skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna).

Till skillnad från vad som gäller vid ett överklagande ska en ansökan om rättsprövning lämnas in direkt till Högsta förvaltningsdomstolen.

En ansökan om rättsprövning ska ha kommit in till Högsta förvaltningsdomstolen senast tre månader från dagen för beslutet.

Resning och återställande av försutten tid

Om du vill ansöka om resning eller återställande av försutten tid måste du, utöver den information domstolen behöver vid överklagande (se ovan), även:

 • ange vilken fråga din ansökan avser och vilken domstol eller myndighet som senast prövade frågan.

Till skillnad från vad som gäller vid ett överklagande ska en ansökan om resning eller återställande av försutten tid lämnas in direkt till Högsta förvaltningsdomstolen.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll