Vad innebär ackord?

  • Om gäldenären ansöker om det kan rätten kalla till en förhandling om offentligt ackord mellan gäldenären och borgenärerna. Ackord innebär att gäldenären bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med att betala skulderna, allt med syfte att undvika konkurs.
  • En ackordsförhandling kungörs i Post- och Inrikes tidningar och i den lokala dagstidningen.
  • Vid förhandlingen får borgenärerna rösta om de ska gå med på ackordsförslaget eller inte.
  • Ger förslaget 50 % och mer fordras 3/5 (60 %) av de röstande och 3/5 av de röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp
  • Ger förslaget mindre än 50 % fordras 3/4 (75 %) av de röstande och 3/4 av de röstberättigade fordringarnas sammanlagda belopp.
  • Gäldenären kan även träffa en frivillig uppgörelse med sina borgenärer, så kallat underhandsackord. I dessa fall sker ingen förhandling i tingsrätten.