Vad kostar det?

  • För dig som ansöker om egen konkurs tar domstolen inte ut någon avgift.
  • Om det finns tillgångar i konkursboet ska dessa i första hand ersätta konkursförvaltaren och det som blir över fördelas till borgenärer.
  • Om du som borgenär ansöker om annans konkurs tar domstolen ut en avgift. Finns det inga pengar i konkursboet kan du även tvingas betala konkurskostnader.
  • Notera att sättet att betala ansökan och efterföljande avgifter skiljer sig åt.

Ansökningsavgift - 2 800 kronor
För den som ansöker om annans konkurs.
Använd vår betaltjänst.             

Konkursförvaltares kostnader

Om det finns tillgångar i konkursen, så kallad utdelningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning ur konkursboet innan tillgångarna fördelas till borgenärerna.
Saknas tillgångar i konkursen, så kallad avskrivningskonkurs, har förvaltaren rätt till ersättning för arbete från staten med 11 300 kronor.

Avgifter under och när konkursen avslutas

Kungörandeavgift
3 000 kronor
En avgift som förvaltaren ska betala till staten för kungörelser under konkursen.

Kallelseavgift
325 kronor
En avgift som staten kräver av konkursförvaltaren för vissa kallelser under konkursen.

Tillsynsavgift
Om konkursen avslutas med utdelning utgår en avgift som tas från konkursboet. Den uppgår till 5 % om förvaltarvodet understiger 200 000 kronor och 2 % av den del av arvodet som överstiger 200 000 kronor.

Efterbevakningsavgift
1 419 kronor (2020)
Betalas av borgenär som vill anmäla sin fordran efter att tiden för bevakningsförfarandet gått ut. Är 3% av prisbasbeloppet.

Konkurssökande borgenärs ansvar
Maximalt 4 730 kronor (2020)
Den som ansöker om annans konkurs kan tvingas betala konkurskostnader upp till 10% av prisbasbeloppet om det inte finns tillgångar i konkursboet.

Betalning av avgifter

Kungörande-, kallelse-, tillsyns-, och efterbevakningsavgift betalas till bankgiro 5128-8272.

Följande ska anges som information till betalningsmottagaren:

  • aktuell tingsrätt
  • ärendenummer
  • gäldenär
  • inbetalare