Lagar och vägledande avgöranden

Flera lagar och förordningar styr migrationsdomstolarnas prövning av Migrationsverkets beslut.

Lagar

Utlänningslagen (2005:716) innehåller särskilda bestämmelser om hur utlännings- och medborgarskapsärenden ska handläggas vid Migrationsverket, migrationsdomstolarna och vid Migrationsöverdomstolen.

Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige tillämpas istället för utlänningslagen när den här lagens bestämmelser avviker från utlänningslagen.

Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap reglerar hur medborgarskapsärenden vid Migrationsverket, migrationsdomstolarna och vid Migrationsöverdomstolen ska handläggas.

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Förvaltningsprocesslagen (1971:291) anger hur det går till i förvaltningsdomstolarna, som migrationsdomstolarna är del av.

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) anger under vilka förutsättningar uppgifter kan hemlighållas.

Vägledande avgöranden

I det offentliga rättsinformationssystemet publiceras alla avgöranden som anses vara vägledande enligt rättsinformationsförordningen (1999:175) (6 och 7§§).

Uppdaterad
2019-09-16