Så avgörs mål om statusförklaring

Migrationsdomstolens uppgift är att avgöra om Migrationsverket har följt lagen när de beslutade om skyddsstatus.

Så här går det till, från att ditt ärende kommer in till domstolen tills att du får ett avgörande:

 1. Ditt överklagande kommer in och blir ett mål

  Migrationsverket skickar ditt överklagande vidare till migrationsdomstolen, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende.

  Handlingarna kommer in till migrationsdomstolen, där de registreras och ditt överklagande blir ett mål.

  Migrationsverket blir nu din motpart och du benämns den klagande.

 2. Målet utreds

  Migrationsdomstolen avgör målet genom att läsa och bedöma det som kommit in skriftligt. Under tiden som målet utreds kan domstolen begära in mer information, både från dig och från Migrationsverket.

  Du kan be om muntlig förhandling. Om det kan vara till fördel för utredningen av målet kan domstolen gå med på ditt önskemål. Då kallar de dig och Migrationsverket till domstolen, där ni får berätta mer och svara på frågor.

 3. Förberedelser för att avgöra målet

  När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom utredningen och förbereder ett förslag till avgörande.

  Rätten, som oftast består av enbart en domare, tar del av utredningen.

 4. Målet avgörs

  Hur avgörandet blir bedöms på de skriftliga handlingarna och det som kommit fram vid en eventuell muntlig förhandling. Utgångspunkten är hur lagarna i målet ska tillämpas. Man tar också hänsyn till vägledande avgöranden från Migrationsöverdomstolen i liknande fall.

  Domstolen kan komma fram till att Migrationsverkets beslut i fråga om statusförklaring är riktigt och då fortsätter det att gälla. Om domstolen bedömer att beslutet är fel så ändras det överklagade beslutet.

 5. Du får avgörandet

  Migrationsdomstolen skickar avgörandet till dig eller till ditt ombud.

Om du är missnöjd med avgörandet

Om du är missnöjd med avgörandet från migrationsdomstolen kan du i de flesta fall överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det står i bilagan till avgörandet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa mål där det saknas vägledning eller om det finns synnerliga skäl.

I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migrationsdomstolens avgörande som gäller.

Se filmen om hur mål avgörs i migrationsdomstolen

 

Uppdaterad
2019-09-15