Så avgörs mål om visum

Migrationsdomstolens uppgift är att avgöra om ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket har följt lagen när de fattade beslut i fråga om visum till Sverige.

Så här går det till, från att ditt ärende kommer in till domstolen tills att du får ett avgörande:

 1. Ditt överklagande kommer in och blir ett mål

  Ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket skickar ditt överklagande vidare till migrationsdomstolen, tillsammans med alla handlingar som finns i ditt ärende.

  Handlingarna kommer in till migrationsdomstolen där de registreras och ditt överklagande blir ett mål.

  Ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket blir nu din motpart i målet och du benämns den klagande.

 2. Målet utreds

  Migrationsdomstolen avgör målet genom att läsa och bedöma det som kommit in skriftligt.

  Under tiden som målet utreds kan domstolen begära in mer information, både från dig och från ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket.

 3. Förberedelser inför avgörande

  När målet är tillräckligt utrett går en av domstolens jurister igenom utredningen och förbereder ett förslag till avgörande

  Rätten, som oftast består av enbart en domare, tar del av utredningen.

 4. Målet avgörs

  Hur avgörandet blir baserar sig på innehållet i handlingarna. Utgångspunkten är hur lagarna i målet ska tillämpas. Man tar också hänsyn till avgöranden i liknande fall.

  Rätten kan komma fram till att ambassadens, konsulatets eller Migrationsverkets beslut är riktigt. Då fortsätter det att gälla. Om rätten bedömer att beslutet är fel kan de antingen bevilja visum eller skicka tillbaka ärendet till ambassaden, konsulatet eller Migrationsverket, som får fatta ett nytt beslut i fråga om visum.

 5. Du får avgörandet

  Migrationsdomstolen skickar avgörandet till dig.

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens avgörande

Om du är missnöjd med migrationsdomstolens avgörande kan du i de flesta fall överklaga till Migrationsöverdomstolen. Det står i bilagan till avgörandet hur du ska göra och hur lång tid du har på dig att överklaga.

Migrationsöverdomstolen prövar bara vissa mål, där det saknas vägledning eller om det finns synnerliga skäl.

I de flesta fall beslutar Migrationsöverdomstolen att inte pröva överklagandet. Då är det migrationsdomstolens avgörande som gäller.

Uppdaterad
2019-09-16