Rätt att använda finska och meänkieli hos domstolar

I lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk regleras rätten att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Här ges en kortfattad information om möjligheten att använda dessa språk hos domstolar.

Domstolsverket har gjort den bedömningen att hyres- och arrendenämnd i detta sammanhang bör omfattas av vad som i lagen sägs om domstolar.

I vilka domstolar och hyres- och arrendenämnder kan finska och meänkieli användas?

Finska och meänkieli kan användas hos en förvaltningsrätt, tingsrätt, mark- och miljödomstol, sjörättsdomstol eller en hyres- och arrendenämnd med en domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala eller Övertorneå.

Finska och meänkieli kan även användas i de domstolar dit en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende där dessa språk kunnat användas överklagas.

För att det ska vara möjligt att använda finska och meänkieli krävs att målet eller ärendet har anknytning till kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala eller Övertorneå. Med anknytning menas t.ex. att parten vistas eller är bosatt inom kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala eller Övertorneå eller att målet eller ärendet rör en fastighet belägen i dessa kommuner.

Vem har rätt att använda finska eller meänkieli?

Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ärende hos domstol eller hyres- och arrendenämnd har rätt att använda finska eller meänkieli under målets eller ärendets handläggning. Med ställföreträdare menas t.ex. ett barns vårdnadshavare, en god man eller någon som företräder en juridisk person, dock inte ombud.

Vad innebär rätten att använda finska och meänkieli hos domstolarna och hyres- och arrendenämnderna?

Rätten att använda finska eller meänkieli omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på finska eller meänkieli, rätt att få de handlingar som hör till ärendet eller målet muntligt översatta till finska respektive meänkieli samt rätt att vid muntlig förhandling eller sammanträde inför domstolen eller hyres- och arrendenämnden tala finska eller meänkieli. Domstolarna och hyres- och arrendenämnderna ska översätta de handlingar som givits in till svenska om det inte är uppenbart onödigt. Dessa myndigheter ska även i övrigt sträva efter att bemöta finsktalande och meänkielitalande part eller ställföreträdare för part på finska respektive meänkieli.

I alla mål och ärenden som omfattas av rätten att använda finska och meänkieli hos domstolar och hyres- och arrendenämnden har en part eller ställföreträdare för part som saknar juridiskt biträde rätt att på begäran få domslut och domskäl eller beslut och beslutsmotivering skriftligen översatta till detta språk.

Ersättning för tolk och översättning betalas av allmänna medel.

När skall en begäran att få använda finska eller meänkieli framställas?

Det är viktigt för domstolen och hyres- och arrendenämnden att kunna planera anlitande av tolk och översättare. En begäran att använda något av språken ska därför framställas i samband med att målet eller ärendet inleds eller första gången parten ska yttra sig.

En begäran att få domslut och domskäl eller beslut och beslutsmotivering skriftligen översatta till finska eller meänkieli ska senast framställas inom en vecka från det att domen eller beslutet meddelats.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll