Förtursförklaring

Om en domstol inte handlägger ett mål eller ett ärende inom rimlig tid kan den som är part i målet begära förtursförklaring. Domstolen avgör då om målet ska prioriteras framför andra mål i domstolen.

Domstolsverket ska enligt rättsinformationsförordningen (1999:175) tillgängliggöra en sammanställning av domstolarnas beslut i ärenden om förtursförklaring. Domstolarna avgör själva om ett beslut ska ingå i sammanställningen.

Uppdaterad
2019-09-11