Avdelningar

Domstolsverket är en statlig myndighet under Justitiedepartementet. Myndigheten inrättades 1975 i Jönköping och leds av en generaldirektör.
Domstolsverkets organisation består av generaldirektörens stab (GD-stab) och sju avdelningar.

Staben ansvarar för att identifiera, driva och följa upp strategiska frågor för Domstolsverket som helhet och för övergripande samordning inom Domstolsverket.

I övergripande strategiska frågor ansvarar staben för:

 • samverkan inom Sveriges Domstolar
 • samverkan med andra myndigheter
 • samordning av dialoger med regeringskansliet.

 

Domstolsverkets avdelningar

Avdelningen ansvarar för:

 • att driva och stödja domstolarnas arbete med att utveckla kärnverksamheten
 • utvecklingen och förvaltningen av domstolarnas olika verksamhetsstöd för mål- och ärendehantering
 • Domstolsverkets arbete med Rättsväsendets informationsförsörjning.

Avdelningen svarar även för:

 • juridisk rådgivning och stöd till domstolarna i administrativa frågor
 • rådgivning och stöd till domstolarna i arkivfrågor
 • att driva utvecklingsfrågor på arkivområdet.

Proaktivt och innovativt utvecklar vi tillsammans Sveriges Domstolar för att tillgodose medborgarnas behov och krav på rättssäker och snabb handläggning, enhetlig rättstillämpning och god service.

Avdelningen ska arbeta för:

 • att Sveriges Domstolar har tillräckligt med resurser för att nå de strategiska målen
 • se till att resurserna används effektivt
 • att Sveriges Domstolars ekonomi redovisas och följs upp på ett tillförlitligt och rättvisande sätt.

Fördelat på fyra enheter har ekonomiavdelningen kompetenser inom redovisning, budget, uppföljning, prognos, upphandling, avtal och support. Avdelningen arbetar processorienterat där målet är att skapa värde och nytta för domstolarna. Vi vill genom detta arbetssätt stimulera bra arbetsflöden för att få en kundorienterad, verksamhetsdriven tjänsteutveckling.

I avdelningens ansvarsområde ingår bland annat:

 • resultatredovisning i årsredovisningen och budgetunderlag till regeringen
 • resursfördelning och löpande ekonomisk redovisning
 • genomföra samordnade och enskilda upphandlingar för Sveriges Domstolar
 • förvalta och utveckla kontoplanen och ekonomisystemen.

Fastighetsavdelningen ansvarar också för samordning av Domstolsverkets miljöarbete.

Vi gillar snabba, korta beslutsvägar, tillitsbaserad ledning med stort eget ansvar, fokus på kunden och att hela tiden utveckla våra leveranser. 

För oss är det viktigt att rätt person är på rätt plats, att vi är engagerade och tillsammans strävar mot samma mål. Vi arbetar utifrån ett inkluderande synsätt där varje medarbetare gör skillnad på riktigt.

Vi stöttar chefer i strategiska och operativa arbetsgivar- och kompetensförsörjningsfrågor, som exempelvis:

 • rekrytering
 • lön
 • arbetsgivarvarumärke
 • arbetsrätt
 • avtalstolkning
 • medarbetar- och ledarskap
 • kultur och värderingar.

För oss är det viktigt att vi inom Sveriges Domstolar arbetar aktivt och strategiskt med utveckling inom HR-området.

HR-avdelningen består av tre enheter och förstärkningsstyrkans kansli.

I uppdraget ingår drift, support samt utveckling och förvaltning av Sveriges Domstolars gemensamma system och infrastruktur. Vi jobbar med moderna tekniker och arbetssätt för att lösa Sveriges Domstolars behov av IT.

Vi är kommunikationsexperter som tillsammans med Sveriges Domstolar skapar effektiv kommunikation utifrån våra intressenters behov.

Kommunikationsavdelningen ansvarar för att ta fram strategier samt skapa och tydliggöra struktur för verksamhetens kommunikation. Vi planerar, genomför och följer upp aktiviteter, samt erbjuder metoder, verktyg, rådgivning och kompetenshöjande insatser för effektiv kommunikation.

Avdelningen ansvarar för att samordna innehåll och centrala budskap i Sveriges Domstolars kommunikation. Vi säkrar också att Sveriges Domstolar har effektiva, digitala och gemensamma kommunikationskanaler och en visuell identitet som stödjer myndigheterna att tydliggöra och synliggöra verksamheten.

Kommunikationsavdelningen ansvarar tillsammans med övriga i krisledningsorganisationen att ha beredskap för och hantera kommunikation i kris.

Avdelningen ansvarar för att utifrån ett helhetsperspektiv biträda generaldirektö­ren i planering och genomförande av kommunikationsaktiviteter.

Uppdaterad
2021-01-04