Säkerhet

För att öka tryggheten i domstolens lokaler har vi ordningsregler och i vissa fall säkerhetskontroll.

Ordningsregler

  • Muntliga förhandlingar hålls i ordnade och värdiga former. Alla som närvarar vid en förhandling måste respektera det och följa de anvisningar rättens ordförande lämnar.
  • Det är inte tillåtet att störa förhandlingen genom att samtala eller på annat sätt uppträda olämpligt.
  • Det är inte tillåtet att ta med sig mat eller dryck in i rättssalarna.
  • Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning ska vara helt avstängd och undanstoppad under förhandlingen.
  • All fotografering, bildupptagning och bildöverföring in i eller inne i rättssalarna är förbjuden.
  • Ytterkläder lämnas utanför rättssalen i förvaringsskåp.
  • Det är inte tillåtet att uppträda olämpligt, störa domstolens verksamhet eller den allmänna ordningen i allmänhetens utrymme. Den som vistas i allmänhetens utrymmen ska följa de anvisningar ordningsvakt lämnar.
  • Den som inte respekterar förvaltningsrättens ordningsregler kan bli utvisad ur rättssalen eller avvisad från domstolen.

Säkerhetskontroll

Förvaltningsrätten i Göteborg har inte någon fast säkerhetskontroll för besökare. Det händer att domstolen fattar beslut om att ha säkerhetskontroll i samband med förhandlingar med förhöjd säkerhetsrisk.

En säkerhetskontroll innebär att du som besökare kommer att behöva genomgå kontroll innan du får komma in i våra lokaler. Alla besökare får gå igenom en larmbåge. Dessutom söker man igenom alla väskor efter otillåtna föremål. 

Den som vägrar att genomgå en säkerhetskontroll får inte tillträda lokalerna som kontrollen omfattar.

Kamerabevakning

Myndighetens lokaler kamerabevakas som en del i vårt säkerhetsarbete.

Uppdaterad
2019-03-18