Vårt miljöarbete

Förvaltningsrätten i Göteborg ska bedriva sin verksamhet på ett för miljön långsiktigt hållbart sätt. Verksamheten ska präglas av miljöhänsyn och av en strävan efter att minimera verksamhetens klimatpåverkan.
En hand som håller i ett träd. Foto.

I syfte att bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt ska Förvaltningsrätten i Göteborg

  • förebygga och minimera verksamhetens negativa miljöpåverkan genom att väga in miljöhänsyn vid t.ex. upphandling, avrop och inköp av varor och tjänster samt vid tjänsteresor,
  • hushålla med materiella resurser och energi samt hantera verksamhetens avfall på ett sätt som begränsar den negativa miljöpåverkan i så stor utsträckning som möjligt,
  • kontinuerligt identifiera de verksamhetsområden där verksamhetens negativa miljöpåverkan är som störst och verka för att minska denna,
  • kontinuerligt utvärdera och förbättra arbetssättet avseende miljö- och hållbarhetsfrågor, skapa möjlighet för anställda att få kunskap om och förståelse för miljöaspekter i verksamheten.
Uppdaterad
2019-07-02