Vård av unga, LVU

Om ett barn eller en tonåring riskerar att fara riktigt illa kan han eller hon vårdas enligt lagen om vård av unga, LVU.
LVU är en skyddslagstiftning, där fokus är på den unga personens bästa. Lagen ska helt enkelt skydda henne eller honom från att fara illa.

Det är förvaltningsrätten som beslutar om en ung person ska vårdas enligt LVU eller inte. Men det är socialnämnden på kommunen som bestämmer hur detta ska göras. Det är också socialnämnden som tar initiativ till LVU-vården och skickar ansökan till förvaltningsrätten.

Det här händer i domstolen:

 1. 1

  Socialnämnden ansöker om LVU-vård

  Kommunens socialnämnd lämnar in en ansökan till förvaltningsrätten om att en ung person ska vårdas enligt LVU.

  I ansökan finns en skriftlig utredning från socialnämnden med redogörelse för orsakerna till utredningen. Det kan vara orosanmälningar från skolan eller polisen, dokumentation från samtal med den unge, med föräldrarna, skolan och andra i den unga personens närhet. Det kan också vara underlag och intyg från BVC, elevhälsan, läkare och psykolog.

  I ansökan finns också socialnämndens egen bedömning och vad de kommit fram till.

 2. 2

  Förvaltningsrätten utser offentligt biträde

  Ett offentligt biträde är en jurist, ofta en advokat, som ska ta tillvara den unges eller vårdnadshavarnas intressen i målet. Om den unge är under 15 år är biträdet också ställföreträdande för den unge. Det betyder oftast att biträdet är i domstolen istället för den unge.

 3. 3

  Rätten kallar till muntlig förhandling

  Det betyder att de bestämmer att alla berörda ska träffas på domstolen. Vid det här tillfället får alla parter komma till tals och ge sin syn på saken. Den muntliga förhandlingen är ett komplement till den skriftliga utredningen.

 4. 4

  Förvaltningsrätten beslutar

  Rätten beslutar om den unge ska vårdas enligt LVU eller inte.

I akuta lägen går det till så här

I akuta lägen kan en representant för socialnämnden besluta att den unge ska tas omhand omedelbart. Då måste socialnämnden skicka beslutet för prövning till förvaltningsrätten inom en vecka.

Förvaltningsrätten beslutar då inom en vecka om socialnämndens beslut ska gälla eller inte.

Socialnämnden har sedan fyra veckor på sig att ansöka om fortsatt tvångsvård hos förvaltningsrätten. De fyra veckorna räknas från den dag då den unge placerades i ett annat hem än det egna.

Beslutet kan överklagas till kammarrätten

Förvaltningsrättens beslut om att vårda en ung person med tvång kan överklagas till kammarrätten. Inget prövningstillstånd krävs för att kammarrätten ska ta upp ett sådant överklagande.

I bilagan till förvaltningsrättens avgörande finns anvisningar inom vilken tid och hur man ska överklaga.

Läs mer i lagen om vård av unga, LVU

Ytterligare information

 • Hur ser målen ut som förvaltningsdomstolarna får in?
 • Hur påverkar den unges eget beteende?
 • Hur ser domarna som dömer på vad som särskilt viktigt?
Uppdaterad
2019-09-16