Uppskattade handläggningstider vid Förvaltningsrätten i Malmö

Här kan du se den uppskattade handläggningstiden för de vanligaste målkategorier som finns på Förvaltningsrätten i Malmö. Att det är de uppskattade handläggningstiderna innebär inte att ditt mål kommer att ta det angivna antalet månader. Varje mål är individuellt och har sina egna förutsättningar och det betyder att ditt mål både kan gå snabbare att handlägga, men också att det kan ta längre tid. Utgångspunkten är alltid att målen avgörs i den turordning som de kommer in till domstolen.

Uppskattad handläggningstid (för närvarande) per målkategori

 • Lagen om offentlig upphandling (LOU) ca 4 månader
 • Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 14 dagar
 • Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 1,5 månader
 • Mängdmål (fastighetstaxering, kriminalvård, körkort och studiestödsmål) ca 3 månader
 • Folkbokföring 4 månader
 • Psykiatrimål 14 dagar
 • Skattemål ca 9 månader
 • Mål enligt socialtjänstlagen (SoL) ca 6 månader
 • Bostadsanpassningsbidrag ca 12 månader
 • LSS ca 8 månader
 • Mål enligt socialförsäkringsbalken (SocF) och A-kassemål ca 12-18 månader
 • Migrationsmål (asyl-, anknytnings och tillståndsmål) ca 12-14 månader
 • Medborgarskapsmål ca 6 månader
 • Dröjsmålstalan (begäran om att myndighet ska avgöra ett ärende enl. 12§ förvaltningslagen) ca 6 veckor

Allmänna förvaltningsmål vid förvaltningsrätt

Bistånd enligt socialtjänstlagen

Bland de 450 måltyper som handläggs vid Förvaltningsrätten i Malmö står bistånd enligt socialtjänstlagen för cirka 18 % av det totala antalet mål på domstolen.

Socialförsäkring

Om man inte är nöjd med Försäkringskassans beslut när det gäller till exempel rätt till sjukpenning, sjukersättning, föräldrapenning, livränta, underhållsstöd, bostadsbidrag och bilstöd till funktionshindrade, kan man överklaga detta till förvaltningsrätten.

Skatt

Skattemålen hanteras på en speciell avdelning vid Förvaltningsrätten i Malmö, avdelning 2. Till denna avdelning kommer överklaganden på Skatteverkets taxeringsbeslut vad gäller t ex. fastighets- och inkomsttaxering.

Tvångsvård

Psykiatrisk tvångsvård: För att bli tvångsintagen krävs att en legitimerad läkare gör en särskild undersökning och sedan utfärdar ett läkarintyg (vårdintyg). Efter intagningen måste chefsläkaren på den psykiatriska avdelningen fatta beslut om tvångsvård inom 24 timmar. Om chefsläkaren anser att behandlingen bör pågå längre än fyra veckor måste han eller hon ansöka till förvaltningsrätten om fortsatt tvångsvård.

Förvaltningsrätten kan till exempel ta ställning till om någon behöver psykiatrisk tvångsvård eller om vårdtiden för psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård ska förlängas.

Vård av missbrukare (LVM): Förvaltningsrätten kan besluta om att en missbrukare ska få vård fastän han eller hon inte vill. Missbrukaren kan då dömas till vård enligt LVM (Lagen om vård av missbrukare).

Grunden för ett omhändertagande enligt LVM är en LVM-anmälan som görs till kommunens socialtjänst av exempelvis missbrukarens läkare, socialsekreterare eller någon nära anhörig. Socialtjänsten gör sedan en utredning, och om den visar att personen behöver vård enligt LVM går en begäran vidare till förvaltningsrätten. Det är sedan förvaltningsrätten som beslutar om tvångsvård.

Vård av unga: Om föräldrarna till en person som är under 18 år av någon anledning inte kan ge den unge det stöd han eller hon behöver, eller om den unge själv lever ett destruktivt liv med exempelvis missbruk eller kriminalitet, kan den unge tas om hand enligt lagen om vård av unga, LVU.

Kommunens socialnämnd lämnar en ansökan till förvaltningsrätten om att en ung person ska tas om hand enligt LVU. Förvaltningsrätten prövar sedan målet och beslutar om den unge ska tas om hand eller inte. I akuta lägen kan socialnämndens ordförande besluta om ett omedelbart omhändertagande, men det måste sedan bekräftas av förvaltningsrätten inom en vecka från den dag då beslutet fattades.

Uppdaterad
2020-01-03

Hitta på sidan

Relaterat innehåll