Vår verksamhet

Förvaltningsrätten i Malmö 2019

Förvaltningsrätten i Malmö är en allmän förvaltningsdomstol vars domkrets omfattar Skåne län. Vid förvaltningsrätten finns även en av landets fyra migrationsdomstolar vars domsområde omfattar migrationsmål från Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län. Vidare hanterar domstolen överklagade medborgarskapsärenden från hela Sverige.

Förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna har som främsta uppgift att lösa konflikter mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten handlägger skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål, socialförsäkringsmål, mål rörande tvister mellan den enskilde och kommunen m.fl. Förvaltningsrätten fattar också beslut vid ansökning om omhändertagande av unga eller missbrukare.

Förvaltningsrättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I de flesta fall är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans avgör målet. År 2019 beräknas cirka 26 800 mål komma in till domstolen.

Förvaltningsrätten bedriver sin verksamhet på sju avdelningar med lokaler i centrala Malmö med adress Kalendegatan 6. Vid domstolen finns cirka 400 anställda och av dessa är cirka 310 jurister, varav ett 60-tal är domare. Härtill kommer kansli- och administrativ personal. Förvaltningsrätten disponerar 2019 cirka 270 miljoner kronor för sin dömande verksamhet.

Förvaltningsrätten har 330 nämndemän, nio särskilda ledamöteroch sex värderingstekniska ledamöter.

De grundläggande utgångspunkterna för förvaltningsrättens arbetssätt är att samtliga yrkesroller renodlas. Detta innebär en ökad specialisering för såväl domare som föredragande jurister. Specialistföredragande, Föredragande jurister, notarier och domstolshandläggare deltar självständigt i målens beredning.

Vid förvaltningsrätten handläggs cirka 450 olika måltyper och de vanligast förekommande är:

Migrationsmål 11 000
Biståndsmål 5 500
Skattemål 1 500
Psykiatrimål 1 600
Socialförsäkringsmål 2 000
Körkortsmål 650
Mål enligt LVU och LVM 750
Offentlig upphandling 400
Laglighetsprövning 400
Övriga mål, cirka 3 500

            

Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-18