Vår verksamhet

Förvaltningsrätten i Malmö 2020

Förvaltningsrätten i Malmö är en allmän förvaltningsdomstol vars domkrets omfattar Skåne län. Vid förvaltningsrätten finns även en av landets fyra migrationsdomstolar vars domsområde omfattar migrationsmål från Skåne, Blekinge, Kronobergs, Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län. Vidare hanterar domstolen överklagade medborgarskapsärenden från hela Sverige.

Förvaltningsrätten, som är första instans bland de allmänna förvaltningsdomstolarna har som främsta uppgift att lösa konflikter mellan enskilda och myndigheter. Förvaltningsrätten handlägger skattemål, utlännings- och medborgarskapsmål, socialförsäkringsmål, mål rörande tvister mellan den enskilde och kommunen m.fl. Förvaltningsrätten fattar också beslut vid ansökning om omhändertagande av unga eller missbrukare.

Förvaltningsrättens sammansättning kan variera något beroende på vilken typ av mål som ska behandlas. I de flesta fall är det en juristdomare och tre nämndemän som tillsammans avgör målet. År 2020 beräknas cirka 50 000 mål, varav 24 000 mål om dröjsmålstalan, komma in till domstolen.

Förvaltningsrätten bedriver sin verksamhet på sju avdelningar med lokaler i centrala Malmö med adress Kalendegatan 6. Vid domstolen finns cirka 350 anställda och av dessa är cirka 260 jurister, varav ett 50-tal är domare. Härtill kommer kansli- och administrativ personal. Förvaltningsrätten disponerar 2020 cirka 225 miljoner kronor för sin dömande verksamhet.

Förvaltningsrätten har 330 nämndemän och ett antal särskilda ledamöter och värderingstekniska ledamöter.

De grundläggande utgångspunkterna för förvaltningsrättens arbetssätt är att samtliga yrkesroller renodlas. Detta innebär en ökad specialisering för såväl domare som föredragande jurister. Specialistföredragande, Föredragande jurister, notarier och domstolshandläggare deltar självständigt i målens beredning.

Vid förvaltningsrätten handläggs cirka 450 olika måltyper och de vanligast förekommande är:

Migrationsmål 9 700
Dröjsmålstalan 24 000
Biståndsmål 5 000
Psykiatrimål 1 600
Socialförsäkringsmål 2 000
Skattemål 1 200
Mål enligt LVU/LVM 900
Körkortsmål 700
Offentlig upphandling 500
Laglighetsprövning 500
Övriga mål, cirka 3 700

            

Uppdaterad
2020-07-06